กิจกรรมทอดกฐินโรงเรียนราชินี
ณ วัดหนองคุ้ม   อ.โป่งตาลอง  จ.นครราชสีมา
๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
ยอดเงินกฐิน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๐๗๘,๓๗๙.๒๕ บาท