ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ภาคเรียนที่ ๑
 ๑. เกียรติบัตรต้นกล้าพิกุลแก้ว ๒/๒๕๕๙  ๓. ไหว้สวยงามและถูกต้อง
 ๒. แต่งกายถูกระเบียบ  ๔. มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
ภาคเรียนที่ ๒
 ๑. เกียรติบัตรต้นกล้าพิกุลแก้ว ๑/๒๕๖๐  ๓. นักเรียนผู้เพียรพัฒนา
 ๒. วาจาสุภาพไพเราะ  ๔. เอกดรุณพิกุลแก้ว     สุภาพบุรุษราชินี
 
 
ต้นกล้าพิกุลแก้ว

เป็นงานในแผนงานพัฒนาการเรียนการสอน ของแผนกอนุบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีกิริยามารยาทสมเป็นกุลสตรีไทย พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติ วิธีการคัดเลือกต้นกล้าพิกุลแก้ว ทำโดยการคัดเลือกจาก ๓ ส่วนด้วยกัน คือ


๑. การคัดเลือกจากครูพิเศษในสังกัดชั้น
๒. การคัดเลือกจากหัวหน้าห้อง
๓. การพิจารณาของครูประจำชั้น

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนน  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนอย่างน้อย   ๒ ใน ๓ ส่วน

หัวข้อต้นกล้าพิกุลแก้ว ภาคเรียนที่ ๑
มิ.ย.
  เกียรติบัตรต้นกล้าพิกุลแก้ว ผลจากภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ก.ค.
  แต่งกายถูกระเบียบ
ส.ค.
  ไหว้สวยงามและถูกต้อง
ก.ย.
  มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
หัวข้อต้นกล้าพิกุลแก้ว ภาคเรียนที่ ๒
พ.ย.
  เกียรติบัตรต้นกล้าพิกุลแก้ว ผลจากภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ธ.ค.
  วาจาสุภาพไพเราะ
ม.ค.
  นักเรียนผู้เพียรพัฒนา
ก.พ.
  -เอกดรุณพิกุลแก้ว
  -สุภาพบุรุษราชินี

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกเกียรติบัตรต้นกล้าพิกุลแก้ว ใช้บัตรของบัตรความดีของแต่ละภาคเรียน

 โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ อัตโนมัติ ๘ เลขหมายโทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓