1

        โรงเรียนราชินีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ได้ทรงวางรากฐานการจัดการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนราชินี
        เดิมมีชื่อฝ่ายว่า ธุรการ ในปีพ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายบริหารจัดการ ต่อมาในปีการศึกษา 2560 ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น ฝ่ายธุรการ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้บริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ นโยบายและปรัชญาของโรงเรียน โดยเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีความสุข ความพอใจในการปฏิบัติงานและ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่รับผิดชอบ
 
1. งานบริหาร งานบริหารจัดการ
  1.1 จัดทำแผนบริหารงานบริหารจัดการ
  1.2 จัดทำสารสนเทศงานบริหารจัดการ
  1.3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  1.4 จัดทำและกำกับติดตามงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของฝ่ายบริหารจัดการ
  1.5 กำกับการใช้งบประมาณฝ่ายบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     
2. งานส่วนบริหารจัดการ  ดูแลและกำกับงานส่วนบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์  ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
  2.1 กิจกรรมส่งเสริมสถาบันรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
  2.2 กิจกรรมเสริมคุณค่างามสง่าครูราชินี
  2.3 รางวัลพลตรีประถม  บุรณศิริ
  2.4 รางวัลท่าผู้หญิงกุณฑี  ไกรฤกษ์  เพื่อครูพูดภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม
     
3. งานสารบรรณ  ดูแลและกำกับการดำเนินงานสารบรรณให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  3.1 จัดทำหนังสือเข้า-ออกของโรงเรียน
  3.2 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน
  3.3 จัดแบบเรียนตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ  และประสานการจำหน่าย
  3.4 จัดซื้อเอกสาร ปพ.2
  3.5 ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ ปพ.2 และ ปพ.3
  3.6 จัดทำเอกสารประกอบการเรียน
  3.7 จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
   
4. งาานบุคลากร  ดูแลและกำกับดำเนินงานพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
  4.1งานทะเบียนครู  และนักเรียน
  4.2งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  4.3การรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่
  4.4จัดทำใบมอบตัว  ทะเบียนประวัตินักเรียน
  4.5จัดทำสถิติ  และรายงานจำนวนนักเรียน
  4.6จัดชั้นเรียนของนักเรียน
     
5. งานประชาสัมพันธ์    ดูแลและกำกับงานประชาสัมพันธ์  การเผยแพร่ข่าวสาร  ประกาศ
  การเผยแพร่ความรู้  รวดเร็วทันเหตุการณ์  ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปกครอง  นักเรียน 
  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     
6. กำกับติดตามงานตามโครงการแผนกลยุทธ์
   
7. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
   
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ   ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

 

 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883