ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ภาคเรียนที่ ๑

 ๑. เกียรติบัติความประพฤติดี
(ผลจากภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙)

 ๓. มีสัมมาคารวะ
๒.มีวินัย  ๔. ใฝ่เรียนรู้
ภาคเรียนที่ ๒
 ๑. เกียรติบัตรความประพฤติดี
      (ผลจากภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙)
 ๔. นักเรียนผู้เพียรพัฒน
 ๒. มีจิตสาธารณะ  ๕. เอกดรุณพิกุลแก้ว  สุภาพบุรุษราชินี
 ๓. อยู่อย่างพอเพียง ประหยัด  
 
 
นักเรียนผู้ดี

เป็นงานในแผนงานพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน ของฝ่ายปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการสะสมความดี และให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการประพฤติตนให้ดีพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ โดยจะประกาศเกียรติคุณนักเรียนให้ปรากฏแก่สังคม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนผู้ดีทำโดยการคัดเลือกจาก ๔ ส่วนด้วยกัน คือ


๑. การคัดเลือกจากนักเรียนในห้อง
๒. การคัดเลือกจากครูพิเศษในสังกัดชั้น
๓. การพิจารณาจากครูประจำชั้น
๔. การคัดเลือกจากหัวหน้าห้อง

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนน  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนอย่างน้อย ๓ ใน ๔ ส่วน

หัวข้อนักเรียนผู้ดีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มิ.ย.๖๐
  เกียรติบัตรความประพฤติดี ผลจากภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ก.ค.๖๐
  มีวินัย
ส.ค.๖๐
  มีสัมมาคารวะ
ก.ย.๖๐
  ใฝ่เรียนรู้
หัวข้อนักเรียนผู้ดีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
พ.ย.๖๐
  เกียรติบัตรความประพฤติดี ผลจากภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ธ.ค.๖๐
  มีจิตสาธารณะ
ม.ค.๖๑
  อยู่อย่างพอเพียง ประหยัด
ก.พ.๖๑
  นักเรียนผู้เพียรพัฒนา
มี.ค.๖๑
  เอกดรุณพิกุลแก้ว

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกเกียรติบัตรความประพฤติดี นักเรียนผู้เพียรพัฒนาและ เอกดรุณพิกุลแก้ว มีเกณฑ์ดังนี้


๑.เกียรติบัตรความประพฤติดี  ใช้คะแนนของนักเรียนผู้ดีรวมกับบัตรความดีของแต่ละภาคเรียน
๒.นักเรียนผู้เพียรพัฒนา   ใช้คะแนนของครูประจำชั้นและครูพิเศษ
  โดยพิจารณาพฤติกรรมจากต้นภาคเรียนที่ ๑ - ปลายภาคเรียนที่ ๒  มีการพัฒนาในทางที่ดี
  ไม่เน้นผลการเรียน
๓.เอกดรุณพิกุลแก้ว

-ใช้มติของคณะครูประจำชั้น
-เป็นนักเรียนชั้น ม.๖
-คุณสมบัติเด่นด้านคุณธรรม-จริยธรรม ไม่เน้นด้านวิชาการ   เป็นแบบอย่างที่ดี

 โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ อัตโนมัติ ๘ เลขหมายโทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓