ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๑
 ๑. เกียรติบัตรความประพฤติดี ๒/๒๕๖๐  ๓. มีสัมมาคารวะ
 ๒. มีวินัย  ๔. ใฝ่เรียนรู้
ภาคเรียนที่ ๒
 ๑. เกียรติบัตรความประพฤติดี ๑/๒๕๖๑  ๓. อยู่อย่างพอเพียง ประหยัด
 ๒. มีจิตสาธารณะ  ๔. นักเรียนผู้เพียรพัฒนา
 
 
นักเรียนผู้ดี

เป็นงานในแผนงานพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน ของฝ่ายปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการสะสมความดี และให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการประพฤติตนให้ดีพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ โดยจะประกาศเกียรติคุณนักเรียนให้ปรากฏแก่สังคม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนผู้ดีทำโดยการคัดเลือกจาก ๔ ส่วนด้วยกัน คือ


๑. การคัดเลือกจากนักเรียนในห้อง
๒. การคัดเลือกจากครูพิเศษในสังกัดชั้น
๓. การพิจารณาของครูประจำชั้น
๔. การคัดเลือกจากหัวหน้าห้อง

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนน  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนอย่างน้อย   ๒ ใน ๓ ส่วน

หัวข้อนักเรียนผู้ดี ภาคเรียนที่ ๑
มิ.ย.
  เกียรติบัตรความประพฤติดี ผลจากภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ก.ค.
  มีวินัย
ส.ค.
  มีสัมมาคารวะ
ก.ย.
  ใฝ่เรียนรู้
หัวข้อนักเรียนผู้ดี ภาคเรียนที่ ๒
พ.ย.
  เกียรติบัตรความประพฤติดี ผลจากภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ธ.ค.
  มีจิตสาธารณะ
ม.ค.
  อยู่อย่างพอเพียง ประหยัด
ก.พ.
  นักเรียนผู้เพียรพัฒนา

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกเกียรติบัตรความประพฤติดี ใช้บัตรของบัตรความดีของแต่ละภาคเรียน

 โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ อัตโนมัติ ๘ เลขหมายโทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓