นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2552 รอบระดับประเทศ

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ในวันที่ 6 มีนาคม 2553

 
สายที่ 1    ผ่านการสอบคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
     ที่โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553
   
       1. ด.ญ.ปารมี กิตติธรรมวงศ์
ชั้น ป.6/5
ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
       2. ด.ญ.วรัมพร ธเนศอนุกูล
ชั้น ป.6/5
ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
   
 
 
สายที่ 2    ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารอบที่ 2 จากการสอบคณิตศาสตร์ ของสสวท.
ที่โรงเรียนพญาไท เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552
 
1. ด.ญ.ณัฐณิชา กวีไตรภพ
ชั้น ป.3/1
2. ด.ญ.บัณฑิตา ช่วยดำรงค์
ชั้น ป.3/1
3. ด.ช.ภรัณยู ชวาลไพบูลย์
ชั้น ป.3/2
4. ด.ญ.อภิชยาลักษณ์ ชนะชัยธรรม
ชั้น ป.3/3
5. ด.ญ.ปาณิศา ทองมี
ชั้น ป.3/4
6. ด.ญ.ธันยธร เทพมณฑา
ชั้น ป.3/5
7. ด.ญ.ปุณญภา มหารัตนมาลัย
ชั้น ป.3/5
8. ด.ญ.รวิสรา โลหะนิมิต
ชั้น ป.3/5
9. ด.ญ.สุภชา บุญญสันติสุข
ชั้น ป.3/6
10. ด.ญ.ธันยพร ทางธนกุล
ชั้น ป.5/2
11. ด.ญ.กรพินธุ์ สุทธิสิทธิรัตน์
ชั้น ป.6/1
12. ด.ญ.ณัฐวรา ต่ายสกุลทิพย์
ชั้น ป.6/1
13. ด.ญ.พรรษชล วิยาภรณ์
ชั้น ป.6/1
 
 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883