Rajini School


ราชินีมูลนิธิ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี
สมาคมนักเรียนเก่า
คนเก่งราชินี
ต้นกล้าพิกุลแก้ว
นักเรียนผู้ดี

รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนราชินี
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับโรงเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนราชินี : ประกาศรับสมัครครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
จดหมายเหตุงานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดทำโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโดยงานแนะแนว
การอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาถ่ายภาพภายในบริเวณโรงเรียน
รายงานประเมินคุณภายภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙


กิจกรรม

นักเรียนร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ( ๑๒ สิงหาคม )

อ่านต่อ

ผู้จัดการเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( ๑๒ สิงหาคม ) คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี

อ่านต่อ

ผู้จัดการเป็นประธานในการตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี

อ่านต่อ

กิจกรรมการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องด้วยทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

อ่านต่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มีการจัดนิทรรศการสาธิตทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และการแสดงทาง วิทยาศาตร์ (Science Show)

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ฝึกการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อ่านต่อ

กิจกรรม Love Mom 2018

อ่านต่อ
กิจกรรมอื่นๆ
  • โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓
  • โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>

'