เมนู
สาระน่ารู้
     
  กินตามกรุ๊ปเลือด  
  อาหาร 10 อย่าง ที่ไม่ควรกินมาก  
  ประโยชน์ของ"มังคุด"  
  เคล็ดลับง่ายๆ ในการใช้สายตาให้ถูกต้อง  
     
บทบาทหน้าที่ของงานพยาบาล
     
 
           งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนเป็นงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ เปิดบริการให้กับนักเรียนด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการให้ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อโดยประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข และ โรงพยาบาลใกล้เคียงกับโรงเรียน
 
     
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานอนามัยโรงเรียน
     (1)ประเมินสถานภาพทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรอื่นๆภายในโรงเรียน
     (2)จัดสถานที่เพื่อการปฐมพยาบาลและพักฟื้นสำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตามสภาพแวดล้อมและความจำเป็น
     (3)จัดหายา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฐมพยาบาลพร้อมที่จะใช้ได้ทันที
     (4)ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุตามนโยบายของโรงเรียน
     (5)ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของครูพยาบาลจะดำเนินการรักษาต่อไปโดยจะเป็นผู้ประสานงานในการนำส่งโรงพยาบาล
พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ
     (6)ดำเนินการให้มีการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและเชื้อโรคต่างๆพร้อมแนะนำช่วยเหลือในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
     (7) แนะนำส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในด้านอารมณ์
     (8)ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ทั้งส่วนบุคคลและชุมชน เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ จัดบอร์ดนิทรรศการ
     (9)จัดทำบัตรบันทึกสุขภาพหรือระเบียนสุขภาพตามแบบที่กำหนดของกระทรวง
     (10)ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
     (11)ติดต่อประสานงานกับครูประจำชั้น ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหนักต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือประสบอุบัติเหตุ
เพื่อที่ครูประจำชั้นจะได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
     (12)ปฏิบัติงานทางวิชาการ การพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู้เพื่อปรับปรุงการพยาบาล
     (13)จัดทำแผนสถิติ และโครงการของงานพยาบาลในแต่ละปีการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
  การให้บริการของห้องพยาบาล
     
 

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 – 17.00 น.
ตามกำหนดเวลาดังนี้

เช้า
7.30 น. - 8.10 น.
พัก
10.10 น. - 10.20 น.
กลางวัน
11.10 น. - 12.55 น.
พัก
14.40 น. - 14.55 น.
เย็น
15.45 น. - 17.00 น.

บริการที่ให้
     1. ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยา เฉพาะโรคปัจจุบัน ที่สามารถบำบัดได้ด้วย ยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่พยาบาล
     2. ให้การปฐมพยาบาล อุบัติเหตุ เบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย
     3. ในกรณีที่ป่วยมากหรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและนำส่งโรงพยาบาล
     4.ร่วมมือกับหน่วยแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น ปีละ 1 ครั้ง
     5. บริการข่าวสาร เอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
     6. ให้คำปรึกษาแนะนำสุขภาพ หรือปัญหาอาการเจ็บป่วยแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
     7. ติดต่อครูประจำชั้นเพื่อแจ้งผู้ปกครองในรายที่พิจารณาแล้วว่าสมควรให้ผู้ปกครองรับกลับ หรือรับทราบอาการ
     8. ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันการระบาดของโรคตามฤดูกาล

 
     
 
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล
     1. ห้องพยาบาล เปิดให้บริการ เวลา 07.30 - 17.00 น.
     2. ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ป่วย มารับบริการ กรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช้บริการทุกครั้ง
     3. ผู้มารับบริการให้แจ้งอาการแพ้ยา และชื่อยาที่แพ้ด้วยทุกครั้ง
     4. หากผู้ป่วย มีโรคประจำตัว ต้องแจ้งให้ครูห้องพยาบาล ทราบทุกครั้ง
     5. ห้ามหยิบยารับประทานเอง
     6. นักเรียนที่ป่วย หากต้องการนอนพัก ให้ติดต่อขออนุญาตจากครูประจำชั้น หรือประจำวิชา ก่อนลงมาพัก และมีใบอนุญาตให้มานอนพักที่ห้องพยาบาลด้วยทุกครั้ง
     7. ห้ามเข้าเยี่ยมนักเรียนที่นอนพักในห้องพยาบาล
     8. ห้ามส่งเสียงดังรบกวน ครูและนักเรียนที่ป่วย
     9. นักเรียนที่ป่วยมาก หรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ใกล้และอยู่ในข้อตกลงของประกัน
 
 
 
 
ระเบียบการใช้บริการ
   1. มารยาทการใช้บริการห้องพยาบาล
          1.1 ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง และจัดวางให้เรียบร้อย
          1.2 รักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
          1.3 พูดจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ ไม่ส่งเสียงดัง
     2. ประสงค์จะขอรับยา
          2.1 แจ้งอาการเจ็บป่วยให้ครูห้องพยาบาลทราบ
          2.2 รับประทานยาในห้องพยาบาล ห้ามนำออกไปรับประทานนอกห้อง
          2.3 ล้างแก้วยาหรืออุปกรณ์หลังใช้ แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
          2.4 ห้ามรับยาแทนเพื่อน
          2.5 ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริการทุกครั้ง
     3. ประสงค์ขอเข้านอนพัก
          3.1 ขออนุญาตจากครูประจำชั้นหรือประจำวิชาและเขียนใบลาให้ครูเซ็นอนุญาตก่อนมานอนพัก
          3.2 แจ้งอาการเจ็บป่วย ให้ครูห้องพยาบาลทราบ และขออนุญาตนอน
          3.3 ลงบันทึกในสมุดนอนพัก ทุกครั้งที่ใช้บริการ
     4. ประสงค์จะทำแผล
          4.1 แผลเก่า ให้ทำในเวลาคาบพัก เท่านั้น
          4.2 แผลใหม่ ทำแผลได้ตลอดเวลาที่เปิดบริการ
          4.3 ห้ามทำแผลเองก่อนได้รับอนุญาต
          4.4 ห้ามหยิบ จับ สำลี ผ้าก๊อส อุปกรณ์ทำแผล เนื่องจากอบฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว
          4.5 ลงบันทึกในสถิติพยาบาล ทุกครั้งที่ใช้บริการ
     5. จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล
          5.1 สำหรับนักเรียนที่ป่วยมาก หรือได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
          5.2 ในรายที่ได้รับอุบัติเหตุเบิกค่าประกันได้ไม่เกิน 10,000 บาท เนื่องจากมีประกันค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่นักเรียนทำไว้กับทางโรงเรียนโดยขอใบ
รับรองแพทย์และใบเสร็จมาทำเรื่องเบิกที่ห้องบริหารจัดการ
 
     
  **หมายเหตุ นักเรียนประจำพบครูได้ตลอดเวลาเมื่อมีอาการป่วยที่ต้องการครูพยาบาลช่วยเหลือ กรณีที่อยู่ใน โรงเรียน  
     
ดัชนีสุขภาพ

 
 
 
การประเมินภาวะ โภชนาการในผู้ใหญ่โดยใช้ดัชนีผลต่างความสูงและน้ำหนัก
ภาวะโภชนาการ = ความสูง (เซนติเมตร) - น้ำหนัก (กิโลกรัม)
ตัวอย่าง สูง 165 เซนติเมตร น้ำหนัก 75 กิโลกรม
ภาวะโภชนาการ = 165 - 75 = 90 (ท้วม)
อ.ดร.ศักดา พรึงลำภู
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน
   
  บรรยากาศในห้องพยาบาล
     
     
     
     
สถิติ
 
แผนภูมิแท่งแสดงผลการตรวจสุขภาพนักเรียน
ปีการศึกษา 2549
 
 
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนป่วยที่นอนพัก
ปีการศึกษา 2549
ชั้นเรียน
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
รวม
อนุบาล 2
1
3
3
4
5
1
3
-
9
5
-
34
อนุบาล 3
4
9
5
7
5
1
9
5
24
8
-
77
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
1
17
13
13
-
8
5
6
4
-
69
ประถมศึกษาปีที่ 2
5
9
15
14
14
-
10
5
9
11
-
92
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
8
11
15
9
1
20
13
12
19
-
114
ประถมศึกษาปีที่ 4
4
7
5
8
5
-
11
7
9
11
-
67
ประถมศึกษาปีที่ 5
4
6
4
16
10
-
5
4
14
15
-
78
ประถมศึกษาปีที่ 6
4
8
11
21
7
-
14
5
8
5
-
83
มัธยมศึกษาปีที่ 1
3
14
22
40
13
1
14
4
21
18
-
150
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
12
13
25
15
2
31
15
15
18
-
147
มัธยมศึกษาปีที่ 3
3
21
35
97
29
-
9
23
28
30
-
275
มัธยมศึกษาปีที่ 4
6
28
24
86
17
-
55
20
28
21
-
285
มัธยมศึกษาปีที่ 5
9
33
44
50
14
-
33
25
30
25
-
263
มัธยมศึกษาปีที่ 6
11
75
58
107
23
1
60
44
30
5
-
414
รวม
58
222
259
492
169
5
270
170
210
182
-
2,037
เปอร์เซ็นต์
ของนักเรียนทั้งหมด
1.78
6.80
7.94
15.08
5.18
0.15
8.27
5.21
6.44
5.58
-
62.43
  ครูผู้ดูแล
   
ครูสมจิตนา คำพินิจ
ครูละเอียด โปร่งน้ำใจ
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883