ข่าวประชาสัมพันธ์   บรรยากาศ   บทความที่น่าสนใจ   แบบทดสอบ   รวมลิงค์การศึกษา
มาตรฐานกิจกรรมแนะแนว 
ขอบข่ายงานแนะแนว
ภาระงานแนะแนว
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานกิจกรรมแนะแนว

 
มาตรฐานที่ 1 รู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
มาตรฐานที่ 2 มีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 3 มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
 
มาตรฐานช่วงชั้นกิจกรรมแนะแนว

มาตรฐานที่ 1 รู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

 
ช่วงชั้น ป.1-ป.3
ช่วงชั้น ป.4-ป.6
ช่วงชั้น ม.1-ม.3
ช่วงชั้น ม.4-ม.6
1. รู้และเข้าใจความต้องการและปัญหาของตนเอง
• บอกความต้องการหรือปัญหาของตนเอง
1. รู้และเข้าใจความต้องการและปัญหาที่ซับซ้อน
• อธิบายความต้องการหรือปัญหาของตนเอง
1. รู้และเข้าใจสาเหตุของความต้องการและปัญหา
• ระบุสาเหตุของความต้องการปัญหาและวิธีการให้ได้สิ่งที่ต้องการและแก้ปัญหาของตนเอง
• ตอบสนองความต้องการ แก้ปัญหาของตนเองอย่างเป็นขั้นตอน
1. รู้และเข้าใจความต้องการ และยอมรับปัญหา มีแนวทางในการแก้ปัญหา
• ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
2. รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง
• บอกจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง
• บอกความภาคภูมิใจของตนเอง
2. พัฒนาจุดเด่นของตนเอง
• แสดงความสามารถที่เป็นจุดเด่นของตนเอง
2. แสวงหาเอกลักษณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และเหมาะสมกับตนเอง
• เปรียบเทียบแบบอย่างที่ดีและไม่ดี
• ระบุแบบอย่างที่ตนเองชื่นชมและยึดถือ
• วิเคราะห์และเลือกแบบอย่างที่ดี มีความเหมาะสมกับตนเอง
2. มีเอกลักษณ์ของตนเอง
• บูรณาการคุณลักษณะของต้นแบบและคุณลักษณะของตนเองให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
3. รู้และเข้าใจความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ด้านการเรียน และการงาน
• บอกความชอบ และความสามารถของตนเอง
• แสดงความสามารถของตนเอง
3. รู้และเข้าใจความสนใจ ความถนัดด้านการเรียนและอาชีพ
• แสดงความสนใจ ความถนัดและความสามารถ
• อธิบายเหตุผลในสิ่งที่ตนสนใจ
3. รู้และเข้าใจความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ด้านการเรียนอาชีพ และบุคลิกภาพของตนเอง
• ตรวจสอบความสนใจ ความถนัดความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง
• พัฒนาตนเองในสิ่งที่สนใจ ถนัดและสามารถจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง
• ตระหนักรู้ลักษณะเฉพาะของตนที่สัมพันธ์กับการศึกษา งานและอาชีพ
3. รู้และเข้าใจลักษณะเฉพาะตนและศักยภาพของตนเอง
• แสดงลักษณะเฉพาะตนและนำมาใช้ให้สอดคล้องกับการศึกษาและอาชีพ
4. ภูมิใจในตนเองและชื่นชมผู้อื่น
• บอกความภาคภูมิใจสิ่งที่ตนทำ
• บอกความสามารถและความดีของผู้อื่น
• แสดงความชื่นชมผู้อื่น
4. ภูมิใจในตนเองและชื่นชมผู้อื่น
• บอกความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
• แสดงความชื่นชมผู้อื่นพร้อมให้เหตุผลประกอบ
4. รัก นับถือตนเองและผู้อื่น
• บอกเจตคติที่ดีของตนเองและผู้อื่น
• ยอมรับคำยกย่อง ชมเชย และ ซาบซึ้งในความดีงามของตนเองและผู้อื่น
4. รัก นับถือตนเองและผู้อื่น
• แสดงความชื่นชมในคุณค่าของตนเอง
• นำคุณค่าที่มีในตนเอง พัฒนาตนเองและสังคม
• นำคุณค่าที่มีอยู่ในตนเองและผู้อื่น ร่วมกันพัฒนาสังคม
 
มาตรฐานที่ 2 มีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
 
ช่วงชั้น ป.1-ป.3
ช่วงชั้น ป.4-ป.6
ช่วงชั้น ม.1-ม.3
ช่วงชั้น ม.4-ม.6
1. สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่อยู่ใกล้ตัว
• รู้จักแสวงหาข้อมูลจากบุคคล สื่อสถานที่ ที่เป็นข้อมูลที่ใกล้ตัว
• สามารถเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
1. สามารถค้นหา รวบรวม ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
• รู้จักแสวงหาข้อมูลจากบุคคล/สถานที่/สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็น
• สามารถจำแนกประเภทและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของข้อมูลเบื้องต้นได้
1. สามารถค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
• รู้จักแสวงหาข้อมูลจากบุคคล/สถานที่/สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็น และมีวิธีการหาข้อมูลเฉพาะด้าน
• สามารถวิเคราะห์ข้อมูลซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง
1. สามารถ ค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเฉพาะด้านจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและทันสมัย
• รู้จักแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
• สามารถสังเคราะห์ และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
2. สามารถเลือกและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
• รู้จักใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของสังคม
2. สามารถเลือกและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
• สามารถเลือกและนำข้อมูลที่ตนเองต้องการมาใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของสังคม
2. สามารถเลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
• สามารถเลือกใช้ข้อมูลเป็นแนวทางประกอบการวางแผนการเรียน อาชีพ และการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
• สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
2. สามารถเลือกสรรและใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมจนเป็นนิสัย
• สามารถเลือกสรรและนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีเหตุผลและนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มาตรฐานที่ 3 มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 
ช่วงชั้น ป.1-ป.3
ช่วงชั้น ป.4-ป.6
ช่วงชั้น ม.1-ม.3
ช่วงชั้น ม.4-ม.6
1. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาง่ายๆ ของตนเอง
• บอกเหตุผลสิ่งที่ต้องการจะทำ
• บอกทางเลือก ที่จะได้มาในสิ่งที่ต้องการ
• แสดงพฤติกรรมที่เกิดจากการตัดสินใจ
1. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง และร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวและโรงเรียน
• สามารถ กำหนดเป้าหมายและวางแผนดำเนินการ
• บอกทางเลือก ในการแก้ปัญหา ได้อย่างหลากหลาย
• สามารถประเมินทางเลือก ตัดสินใจ โดยใช้เหตุผล
• ร่วมตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับตนเองครอบครัว และโรงเรียน
• ปฏิบัติตามทางเลือกที่ตัดสินใจ
1. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองและร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
• สามารถวางแผนการเรียน อาชีพและชีวิต ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ
• ปฏิบัติงานตามแผนและรับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
• ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการเรียน อาชีพ และชีวิตบอกแนวโน้มของเหตุการณ์สถานการณ์ และผลที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้
• ปรับปรุงแผนการเรียน อาชีพและชีวิต
• ร่วมตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับตนเองครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
1. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเอง และร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม
• มีการทำงาน โดยอาศัยการวางแผนอย่างสม่ำเสมอ
• ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลอย่างเป็นระบบ
• วิเคราะห์ ประเมินผลดี ผลเสียเพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนางาน
• มีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม
มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
 
ช่วงชั้น ป.1-ป.3
ช่วงชั้น ป.4-ป.6
ช่วงชั้น ม.1-ม.3
ช่วงชั้น ม.4-ม.6
1. รับรู้ความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่น
• ปฏิบัติตามคำสั่ง/การขอร้องของครู หรือผู้ปกครองอย่างมีเหตุผล
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
• รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
1. เข้าใจและยอมรับความต้องการและความรู้สึกผู้อื่น
• เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น
• มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปฏิบัติตามข้อคิดเห็นของกลุ่ม
• เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
1. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
• ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
• เคารพความคิดเห็นและปฏิบัติตามกฎ กติกา ของสังคมด้วยความเต็มใจ
1. เข้าใจและยอมรับในศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล
• เคารพศักดิ์ศรีในความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. สามารถสื่อความรู้สึก และความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้
• แสดงความรู้สึกและความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้
• แสดงความคิดที่ดีที่มีต่อผู้อื่น
2. สามารถสื่อสารความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตามสถานการณ์
• ใช้วิธีการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้เหมาะสมกับสถานการณ์
2. สามารถสื่อสาร ความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
• สามารถแสดงความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลในทุกสถานการณ์
2. สามารถสื่อสาร ความคิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
• สามารถแสดงความคิด ความรู้สึก อารมณ์และพฤติกรรม ในเชิงสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
• รับรู้การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอารมณ์ และสังคมของตนเอง
• แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
• สามารถปรับตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไป
3. สามารถควบคุมอารมณ์ และแสดงออกได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
• รู้เท่าทันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมของตนเอง
• สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3. สามารถจัดการกับอารมณ์ และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
• มีความมั่นคงทางอารมณ์ และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถจัดการกับอารมณ์และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
• มีความมั่นคงทางอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
• รู้จักนำพลังแห่งความคิดความรู้สึก อารมณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
4. เป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี
• รู้จักการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่น
• รู้จักการให้และรับความช่วยเหลือ
• รู้จักยกย่องชมเชยผู้อื่น
• รู้จักรับการยกย่องชมเชยจากผู้อื่น
4. ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
• ยอมรับ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
• แสดงพฤติกรรมเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
4. ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
• เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
• เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
• อาสาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
5. สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
• ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
5. สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
• รู้และแสดงบทบาทการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดี
5. สามารถทำงานตามบทบาทในฐานะ ผู้นำ และผู้ตามที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
• รู้และแสดงบทบาทการเป็นผู้นำและเป็นสมาชิกที่ดี
5. สามารถทำงานตามบทบาทในฐานะ ผู้นำ และผู้ตามที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
• รู้และแสดงบทบาทการเป็นผู้นำและเป็นสมาชิกที่ดี
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883