การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 2   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 3   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 4   ประมวลภาพกิจกรรม
หน้าหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ

 
การจัดกิจกรรมชุมนุม มีหลักการที่สำคัญคือ
     1.  เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
     2.  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันแก้ปัญหา
     3.  เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนตามสาระที่กำหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน
     4.  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
     5.  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา หรือท้องถิ่นโรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883