การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 2   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 3   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 4   ประมวลภาพกิจกรรม
หน้าหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์

 
การจัดกิจกรรมชุมนุม มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
     1. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทักษะ
ประสบการณ์ ทั้งวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ
     2. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
     3. มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี
     4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
     5. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตยโรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883