การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 2   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 3   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 4   ประมวลภาพกิจกรรม
หน้าหลัก
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมบ่งชี้และเป้าหมาย

 
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้หรือตัวชี้วัดและเป้าหมายการจัดกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้
 
วัตถุประสงค์
พฤติกรรมบ่งชี้/ตัวชี้วัด
เป้าหมายการจัดกิจกรรม
1. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทักษะ ทั้งประสบการณ์และวิชาชีพตามศักยภาพ 1.1 มีการจัดทำโครงงาน/ ผลงาน/ชิ้นงาน
1.2 เกิดทักษะการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา
1.3 มีทักษะการวางแผนและการจัดการ
1.4 รู้เข้าใจความสนใจความถนัดและ
ศักยภาพของตน
1.5 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้อง
1.6 มีจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะจนเกิดเป็นโครงงาน ผลงาน ชิ้นงานตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
   
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 2.1 มีกิริยามารยาทที่ดี
2.2 มีระเบียบวินัย
2.3 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริต
2.5 มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน
2.6 มีความสามัคคี
2.6 มีน้ำใจต่อครู เพื่อนและผู้อื่น
2.7 รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2.8 ตรงต่อเวลา
2.9 อนุรักษ์ พัฒนาและรักษาสมบัติของโรงเรียน
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้
   
3. มีสุขภาพและบุคลิกภาพด้าน
ร่างกายและจิตใจที่ดี
3.1 รู้จักการรักษาสุขภาพส่วนตัว
3.2 ร่าเริงแจ่มใส มีความมั่นคงทางอารมณ์
3.3 อดทน อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุ
3.4 มีสมาธิต่อการทำงาน
3.5 มีสุนทรียภาพทางอารมณ์
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
   
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4.1 บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
4.2 ใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์
ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
     
5. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย 5.1 มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
5.2 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5.3 เคารพในกฎ กติกาของกลุ่มและสังคม
5.4 รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
ผู้เรียนสามารทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883