การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 2   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 3   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 4   ประมวลภาพกิจกรรม
หน้าหลัก
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงาน

 
การบริหารงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
1. ประเภทของกิจกรรมชุมนุม
การจัดการกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนราชินีได้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
          ก. กิจกรรมชุมนุมเชิงวิชาการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิชาการในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียน และเสริมบทเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างชุมนุมที่จัดตั้งขึ้น เช่น
   • ชุมนุมอักษรไขว้หรรษา
   • ชุมนุมวิทยาศาสตร์
   • ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น
   • ชุมนุมตัวเลขมหัศจรรย์
   • ชุมนุมภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน
   • ชุมนุม Math Game
   • ชุมนุมกีฬา
   • ชุมนุมขีดเขียนเรียนไทย
          ข. กิจกรรมชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างเสริมนิสัยการทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่เอื้อต่อการทำประโยชน์เพื่อสังคม เห็นแนวทางที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ตัวอย่างชุมนุมที่จัดตั้งขึ้น เช่น
   • ชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์
   • ชุมนุมจินตศิลป์
   • ชุมนุมจิตรกรรม
   • ชุมนุมเกมและนันทนาการ
   • ชุมนุมดนตรี
          ค. กิจกรรมชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และเข้าใจกระบวนการประกอบอาชีพ ในระหว่างเรียนเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ตัวอย่างชุมนุมที่จัดตั้งขึ้น เช่น
   • ชุมนุมตุ๊กตาน่ารัก
   • ชุมนุมCooking Club
   • ชุมนุมท่องเที่ยว
   • ชุมนุมงานฝีมือไทย
   • ชุมนุมถ่ายภาพ
   • ชุมนุมจัดดอกไม้
   • ชุมนุม 101 ไอเดีย
   • ชุมนุมกระดาษสา
   • ชุมนุมโสตทัศนศึกษา
   • ชุมนุมร้อยลูกปัด
   • ชุมนุมวาดภาพสีน้ำ
          ง. กิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการ
รักษา ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นักเรียนรู้จัก แลกเปลี่ยน เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ความคิด ประสบการณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการช่วยเหลือหรือในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมขององค์การภายในและภายนอก โรงเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างชุมนุมที่จัดตั้งขึ้น เช่น
   • ชุมนุมอนุรักษ์
   • ชุมนุมห้องเรียนสีเขียว
   • ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค
   • ชุมนุมวัสดุหรรษา
          จ. กิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในความเป็นไทยอันมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นมาของชาติไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ตัวอย่างชุมนุมที่จัดตั้งขึ้น เช่น
   • ชุมนุมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
   • ชุมนุมภาษาสนุก
   • ชุมนุมร้องเล่นเต้นระบำ
   • ชุมนุมการเล่นเด็กไทย
   • ชุมนุมมนต์รักเสียงเพลง
   • ชุมนุมขับร้องเพลงไทย
   • ชุมนุมรักษ์ดนตรีไทย

2. หลักเกณฑ์การจัดตั้งชุมนุม

          โรงเรียนราชินีได้จัดกิจกรรมชุมนุมในทุกช่วงชั้น โดยจัดอย่างหลากหลาย เพื่อสนองความสนใจ ความถนัด เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน ในช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนยังมีความพร้อมในการเลือกน้อย เพื่อความเหมาะสมของวัย จึงจัดให้นักเรียนเวียนเข้ากิจกรรมชุมนุม เป็นฐานกิจกรรม โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 – 4 ได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยเลือกกิจกรรมตามที่โรงเรียนได้จัดไว้ให้ หรือหากนักเรียนมีความสนใจตรงกันรวมกลุ่มกัน สามารถเสนอจัดตั้งชุมนุมตามระเบียบการจัดตั้งชุมนุมของโรงเรียน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
   2.1 ครู หรือนักเรียน ที่มีความประสงค์จัดตั้งชุมนุม เขียนโครงการเสนอต่อหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพิจารณา
   2.2 กิจกรรมชุมนุมที่ขออนุญาตจัดตั้งนั้น ต้องมีครูที่ปรึกษาชุมนุมอย่างน้อย 1
คน แต่ไม่เกิน 3 คน
   2.3 ขนาดของชุมนุม ประกอบด้วยสมาชิกในอัตราส่วนนักเรียนต่อครูที่ปรึกษา 25 : 1 (ยืดหยุ่นได้ที่อัตรา 20 – 30 : 1)

3. หน้าที่ของครูที่ปรึกษาชุมนุม
ครูทุกคนต้องเป็นครูที่ปรึกษาชุมนุมตามคำขอของผู้เรียนหรือตามที่โรงเรียนมอบหมาย ซึ่งจะต้องมีบทบาทดังต่อไปนี้
   3.1 ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศให้นักเรียนเข้าใจเป้าหมายและวิธีการดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุม
   3.2 เลือกตั้งคณะกรรมการ
จัดให้นักเรียนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมชุมนุม
   3.3 ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกของกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนงาน/โครงการและปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างอิสระ
   3.4 ประสานงาน
ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านทรัพยากรตามความเหมาะสม
   3.5 ให้คำปรึกษา
ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามแผน
งานด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
   3.6 ประเมินผล
ประเมินผลการเข้าร่วมและการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
   3.7 สรุปและรายงานผล
สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883