การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 2   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 3   การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 4   ประมวลภาพกิจกรรม
หน้าหลัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล

 
     การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่ง สำหรับการผ่านช่วงชั้นหรือจบหลักสูตร นักเรียนต้องเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมชุมนุม ตลอดจนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดตามแนวประเมินดังนี้
   1. ประเมินการร่วมกิจกรรมชุมนุมตามวัตถุประสงค์ของชุมนุม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริงให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง ครบถ้วน
   2. ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม และนักเรียนจะมีบทบาทในการประเมินดังนี้
     2.1 ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม
          (1) ต้องดูแลและพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
          (2) ต้องรายงานเวลา และพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
          (3) ต้องศึกษาติดตาม และพัฒนานักเรียนในที่กรณีนักเรียนไม่เข้าร่วม
กิจกรรม
     2.2 นักเรียน
          (1) ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
          (2) มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด พร้อมทั้งแสดงผลการปฏิบัติกิจกรรม และพัฒนาการด้านต่าง ๆ
          (3) ถ้าไม่เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ ต้องปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเติม
ตามที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมมอบหมาย
   3. เกณฑ์การผ่านกิจกรรมชุมนุม
     3.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
     3.2 นักเรียนผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของแต่ละกิจกรรม
     3.3 นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมินตามข้อ 6.3.1 และ 6.3.2 จึงได้ผลการเรียน
“ผ” ในกิจกรรมชุมนุม

 
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883