<< - - - กิจกรรมชุมนุมช่วงชั้นที่ 1- - - >>
 

การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
เวลาเรียน : วันจันทร์ เวลา 14.05 - 14.55 น.
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา สถานที่เรียน

1

ภาษาพาสนุก ครูมัทนี ป.1/1
2
หรรษาภาษาไทย ครูอภิชยา ป.1/1
3
ตัวเลขมหัศจรรย์ ครูบงกช ป.1/2
4
ตัวเลขแปลงร่าง ครูนิภา ป.1/2
5
สัตว์โลกน่ารัก ครูเกศบุณฑริก ป.1/3
6
วิทยาศาสตร์แสนสนุก ครูทิวาวรรณ ป.1/3
7
ลองคิด ลองทำ ครูดุษฎี ป.1/4
8
C -Today ครูวาสนา ป.1/4
9
ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ครูระพีพรรณ ป.1/5
10
กีฬาและเกม ครูสมหมาย อาคารกีฬา ชั้น 3
11
เกมนันทนาการ ครูสิชา
ป.1/6
12
การ์ตูนหรรษา ครูแสงวัลย์ ป.1/6
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
เวลาเรียน : วันจันทร์ เวลา 14.05 - 14.55 น.
ลำดับ
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
สถานที่เรียน
1
การละเล่นเด็กไทย ครูพิชญา ป.2/1
2
กระดาษมหัศจรรย์ ครูเพ็ชรรัตน์ ป.2/2
3
คณิตหรรษา
ครูรสิตา ป.2/2
4
คณิตคิดสร้างสรรค์ ครูปราณี ป.2/3
5
ตุ๊กตาเด็กไทย ครูจุรีรัตน์ ป.2/3
6
Com Design ครูนิตยา ห้องคอมพิวเตอร์
7
สนุกกับภาษาอังกฤษ ครูอุรุพรรณ ป.2/4
8
แว่วเสียงไผ่ ครูสุวรรณ์ ป.2/6
9
เพลงพาเพลิน ครูวิลาวัณย์ ห้องอาหารอาคารสุนันทาลัย
10
ระบำรำฟ้อน ครูจุฑาพร ห้องอาหารอาคารสุนันทาลัย
11
ถอดรหัสอาชีพ
ครูธิดารัตน์ ป.2/5
12
รักการอ่าน ครูจันทนี ห้องสมุดประถมต้น
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2551
เวลาเรียน : วันจันทร์ วลา 14.05 - 14.55 น.
ลำดับ
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
สถานที่เรียน
1
ภาษาไทยแสนสนุก ครูวันวิสาข์ ป.3/1
2
มัคคุเทศก์น้อย ครูอลิสา
ป.3/1
3
เจ็ดมหัศจรรย์ ครูรัชนี ป.3/2
4
เรขาคณิต...คิดสร้างสรรค์ ครูนันทพร ป.3/2
5
เศรษฐีน้อย ครูอัญชลี ป.3/3
6
หนูน้อยรักพลังงาน
ครูสมชัย ป.3/3
7
หนูน้อยนักประดิษฐ์ ครูชลทิชา ป.3/4
8
Mix & Match ครูพัชนี ป.3/4
9
ภาษาอังกฤษพาสนุก ครูนวลจันทร์ ห้อง LAB ภาษาอังกฤษ
10
นาฏศิลป์พาเพลิน
ครูฉันทนา ห้องจริยศึกษา 2
11
เกมและเพลงหรรษา ครูวิชาญ ป.3/6
12
นิทานเริงใจ ครูยุรี ห้องสมุดประถมปลาย
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883