<< - - - กิจกรรมชุมนุมช่วงชั้นที่ 4- - - >>
 

การจัดกิจกรรมช่วงชั้นที่ 4

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2551
เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 13.50 - 15.45 น.
ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษา สถานที่เรียน

1

คณิตศาสตร์ ครูสุดารัตน์
ม.5/1
2
เศรษฐศาสตร์
ครูพูนทรัพย์ ม.6/4
3
การประดิษฐ์ดอกไม้สด ครูลักขณา ห้องอาหารอาคารสุนันทาลัย
4
Graphic For Learn ครูสุพีรา ห้องคอมพิวเตอร์ 3
5
French World ครูณัฐวีณา ม.4/4
6
Sport Dance ครูศิรินาถ อาคารกีฬา ชั้น3
7
อย. น้อย ครูวรรณา ม.6/4
8
Comic Fiesta ครูศิลปากร อาคารสว่างวัฒนา ชั้น 3
9
อาสายุวกาชาด ครูเขมรักข์ ม.4/6
10
แกนนำนันทนาการ ครูสิชา อาคารกีฬา ชั้น3
11
Mini Drama ครูนันท์นภัส ม.4/5
12
เพื่อนคู่คิด มิตรนักอ่าน ครูจุฬาลักษณ์ ลานอาคารสว่างวัฒนา ชั้น 2
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2551
เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 13.50 - 15.45 น.
ลำดับ
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
สถานที่เรียน
1
วาทศิลป์ ครูธันย์ชนก ม.5/5
2
คณิตศาสตร์ ครูสุธาสินี ม.5/1
3
วิทยาศาสตร์O-NET , A-NET ครูอัจฉรา ม.4/1, ม.4/2
4
ไอเดียโดนใจ ครูสุวิมล อ.
ห้องอาหารอาคารสุนันทาลัย
5
ICT ครูศิริกานต์ ห้องคอมพิวเตอร์ 2
6
French World ครูณิศากร ม.5/6
7
กีฬาพาเพลิน ครูเสาวนีย์ อาคารกีฬา
8
เสียงใสวัยสาว ครูฉันทนา ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา
9
นาฏการละคร ครูจุฑาพร ม.5/3
10
โลกน้ำหมึก ครูรินรดา ลานอาคารสว่างวัฒนาชั้น 2
11
Tutor art ครูแสงวัลย์ ม.5/2
12
ภาษาจีน ครูจีรนันท์ ม.5/4
13
เศรษฐศาสตร์ ครูอาณิกา ม.4/3
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2551
เวลาเรียน : วันศุกร์ เวลา 13.50 - 15.45 น.
ลำดับ
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
สถานที่เรียน
1
หนังสือรุ่น
ครูพรวิมล
ม.6/2
2
กฎหมาย ครูพัชรี ม.6/3
3
เศรษฐศาสตร์ ครูยุพาภรณ์ ม.4/3
4
วิทยาศาสตร์O-NET ,A-NET ครูอนุรักษ์ ม.4/1, ม.4/2
5
Cooking Club ครูดวงสมร ห้องครัวมาลี 4
6
เทคโน O-NET ครูพันธวี ห้องคอมพิวเตอร์ 1
7
ภาษาฝรั่งเศส A-NET ครูพวงพยอม ม.6/1
8
นวดแผนไทย ครูวิภาดา ห้องจริยศึกษา 1
9
ขีดเส้น ครูบุรินทร์ อาคารสว่างวัฒนาชั้น 3
10
สบายๆ สไตร์รีไซเคิล ครูอุบล ห้องยุวกาชาด
11
มนต์น้ำหมึก ครูสุพรรณนา ห้องอาหารอาคารสุนันทาลัย
12
นักเรียนผู้นำ ครูศศิธร ห้องอาหารอาคารสุนันทาลัย
13
Fun Language ครูวรรณี ม.6/5
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883