การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่บ้านในช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3    
                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6    
                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6    
ประมวลภาพการทำกิจกรรม
                         ประมวลภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปี 2560    
                         ประมวลภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปี 2561    
                         ประมวลภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปี 2562    
แบบฟอร์มสมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
                     ใบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ชั้นประถมศึกษาตอนต้น    
                     สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย    
                     สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
                     สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มัธยมศึกษาตอนปลาย    
กิจกรรมสมุดทำมือเพื่อน้อง
                     Handmade Book    
                     ตัวอย่างสมุดทำมือเพื่อน้อง    
กิจกรรม Read for the Blind    
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
                          แหล่งข้อมูลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
                          โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
  เรียนรู้เรื่องอาเซียน
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883