นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนราชินี มีจำนวน  ๒,๙๐๓ คน
เป็นนักเรียนชาย ๖๒ คน และนักเรียนหญิง ๒,๘๔๑ คน

Menu

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกตามชั้นเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แผนก ระดับชั้น เพศ
รวม
ชาย หญิง

อนุบาลศึกษา

อนุบาลศึกษาปีที่ ๒
๑๐
๑๔๐ ๑๕๐
อนุบาลศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๑๘๔ ๑๙๕
รวม ๒๑ ๓๒๔ ๓๔๕

ประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙๔ ๑๙๙
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙๑ ๑๙๗
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๐ ๒๐๒ ๒๑๒
รวม ๒๑ ๕๘๗ ๖๐๘

ประถมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๐๙ ๒๑๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๒๗ ๒๓๑
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑ ๒๓๒ ๒๔๓
รวม ๒๐ ๖๖๘ ๖๘๘

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒๓๑ ๒๓๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๒๒๕ ๒๒๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ - ๒๒๕ ๒๒๕
รวม - ๖๘๑ ๖๘๑

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๑๙๖ ๑๙๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ - ๒๐๖ ๒๐๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ๑๗๙ ๑๗๙
รวม - ๕๘๑ ๕๘๑
รวมทั้งสิ้น   ๖๒ ๒,๘๔๑ ๒,๙๐๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

Copyright ? 2016 Rajini School. All Rights Reserved.
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883