กรรมการองค์กิตติมศักดิ์ และกรรมการที่ปรึกษา สมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ /  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 
สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรรมการองค์กิตติมศักดิ์ และกรรมการที่ปรึกษา สมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ

กรรมการองค์กิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา

                     1. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
                     2. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
                     3. หม่อมเจ้าหญิงพันธุ์สวลี กิตติยากร

 
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์  กฤษณามระ

26. คุณฤดี  จิวาลักษณ์
2. ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา 27. คุณนิภา  รัศมีดารา
3. ท่านผู้หญิงยสวดี  อัมพรไพศาส 28. คุณหญิงจินตนา  สุขมาก
4. ท่านผู้หญิงอิศรา  บุรณศิริ 29. คุณธิดาเพ็ญ  ทวีศรี
5. คุณหญิงโฉมศรี  กำภู ณ อยุธยา 30. ร้อยตรีหญิงนาฏอนงค์  หิรัญบูรณะ
6. คุณปรียา  ฉิมโฉม 31. คุณหญิงจันทนี  สันตะบุตร
7. หม่อมราชวงศ์จักรรถ  จิตรพงศ์ 32. คุณหญิงวัลลีย์  วีระปรีย
8. รองศาสตราจารย์ธารี  หิรัญรัศมี 33. คุณหญิงวิจันทรา  บุนนาค
9. คุณศรัณยา  ไชยสุต 34. หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี  สวัสดิวัตน์
10. หม่อมราชวงศ์ทิพยางค์  กาญจนดุล 35. ท่านผู้หญิงปรียา  เกษมสันต์ ณ อยุธยา
11. หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์  นาครทรรพ 36. ท่านผู้หญิงอรนุช  อิศรางกูร ณ อยุธยา
12.คุณครูเรืองศิริ   สิงหเดช 37. ท่านผู้หญิงเหมือนจิต  ภิรมย์ภักดี
13. คุณครูสุกัญญา  จันทรเสน 38. คุณหญิงวนิดา  พูนศิริวงศ์
14. ท่านหญิงประภาพันธุ์  กรโกสียกาจ 39. คุณหญิงมาลาทิพย์  โอสถานุเคราะห์
15. คุณครูสนอง  ปิ่นกุลบุตร 40. คุณหญิงลักขณา  แสงสนิท
16. คุณครูใจรัก  ดวงพลอย 41. คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี
17. คุณเยาวภา  ด่านสวัสดิ์ 42. คุณครูเสถียร  จรณะจิตต์
18. รศ.ดร.นันทนา  รณเกียรติ 43. คุณครูลิลลา  เชื้อชาญรบ
19. คุณนพดล  ปุโรทกานนท์ 44. คุณสุภาพ  สุคนธทรัพย์
20. คุณเจตนี  โชติกเสถียร 45. คุณปราศรัย  รัชไชยบุญ
21. คุณประพักตร์  สกุลรัตนะ 46. คุณครูจรรมพันธ์  บุนนาค
22. คุณสายใจ  ใจผ่องใส 47. พญ.อรศรี  รมยะนันทน์
23. คุณหญิงนงนุช  อูนากูล 48. คุณนวลนาถ  ธำรงนาวาสวัสดิ์
24. คุณกุณฑลา  สันติประภพ 49. คุณอรสา  คุณวัฒน์
25. คุณเนาวรัชต์  ธรรมสโรช 50. หม่อมราชวงศ์อรฉัตร  ซองทอง
  51. คุณทิพพวดี  มุ่งการดี
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883