มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙  ของโรงเรียนราชิน

 
ประกาศ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
ประกาศ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔
ประกาศ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ประกาศ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ประกาศ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ประกาศ ฉบับที่ ๘ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ ฉบับที่ ๘ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ ฉบับที่ ๖ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ ฉบับที่ ๔ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ ฉบับที่ ๓ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ ฉบับที่ ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ประกาศ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียน