วันที่ 10 กันยายน 2565 สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมอาคารสุนันทาลัย
วันที่ 9 กันยายน 2565 การประชุมชี้แจงและกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินในโรงเรียนเอกชน...
วันที่ 7 กันยายน 2565 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต...
วันที่ 7 กันยายน 2565 ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์...
วันที่ 1-2 กันยายน 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมค่ายยุวกาชาดภายในโรงเรียน
วันที่ 2 กันยายน 2565 ข้อมูลทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นและสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมค่ายสมาธิเพื่อปัญญา
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์...
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
วันที่ 23 สิงหาคม 2565
ฉัตรแก้ว “สิริกิติ์” พระมิ่งมิตรนวมินทรา...

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์อนุบาล
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- มัธยมศึกษาปีที่ 6 นำเสนอโครงงาน...
วันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
วันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะครูไปถวายพานดอกไม้และลงนามถวายพระพร...
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...
English conversation-Kindergarten65 กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยประชาสัมพันธ์งาน 170 ปี
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 นักเรียนชั้นอนุบาลเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ...
ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง (28 กรกฎาคม 2565 )
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สนามอาคารสุทธสิริโสภา โรงเรียนราชินี (27 กรกฎาคม 2565)
พิธีบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ (26 กรกฎาคม 2565)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ โรงเรียนราชินี (21 กรกฎาคม 2565)
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (8 กรกฎาคม 2565)
โรงเรียนราชินีจัดพิธีไหว้ครูนาฎดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565 (7 กรกฎาคม 2565)
กิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565
ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และผู้แทนครู ถวายพานดอกไม้สักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (24 มิถุนายน 2565)
กิจกรรมวันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา (21 มิถุนายน 2565) แต่งเทียนพรรษา (30 มิถุนายน 2565) พิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา (1 กรกฏาคม 2565)
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี (9 มิถุนายน 2565)
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่สนามอาคารสุทธสิริโสภา (2 มิถุนายน 2565)
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ อาคารสุนันทาลัย (31 พฤษภาคม 2565)
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (26 พฤษภาคม 2565)
โรงเรียนราชินีประดิษฐ์โคมตราถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (15 พฤษภาคม 2565)
ผู้แทนครูถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ฯ (6 เมษายน 2565)
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี ณ อาคารสุนันทาลัย (1 เมษายน 2565)
ผู้แทนโรงเรียนเข้ามอบแจกันดอกไม้แก่อดีตนายกและนายกคนใหม่ของสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในโอกาสการประชุมเพื่อส่งมอบงาน ณ อาคารสมาคมนักเรียนเก่า ฯ (19 มีนาคม 2565)
พิธีมอบเกียรติบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (17 กุมภาพันธ์ 2565 )
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี 19 กุมภาพันธ์ อาคารสุนันทาลัย (18 กุมภาพันธ์ 2565)
พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระราชปิตุฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร อดีตองค์อุปถัมภิกาโรงเรียนราชินี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ อาคารสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี (15 กุมภาพันธ์ 2565 )
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาอดีตท่านผู้จัดการ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ (2 กุมภาพันธ์ 2565)
ผู้จัดการ ครูใหญ่ และผู้แทนครู ไปกราบถวายมุทิตา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในมงคลสมัยเจริญอายุวัฒนมงคล 6 รอบ (22 มกราคม) ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (25 มกราคม 2565)
ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 (1 มกราคม 2565)
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย (26 ธันวาคม) หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่ ณ อาคารสุนันทาลัย 24 ธันวาคม 2564
ผู้จัดการ ครูใหญ่ และผู้แทนครู ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่อาคารสุนันทาลัย (17 ธันวาคม 2564)
ผู้จัดการ ครูใหญ่ และผู้แทนครู ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์และผู้แทนครูไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (25 พฤศจิกายน 2564)
วันสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (31 พฤษภาคม 2564)
ผู้จัดการ รักษาการครูใหญ่ และผู้แทนครู ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม บริเวณหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ เนื่องในโอกาสเปิดการเรียนการสอน (แบบonline)(20 พฤษภาคม 2564)
คุณเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และคณะผู้บริหารเข้าพบผู้จัดการและเยี่ยมชมโรงเรียนราชินี (28 เมษายน 2564)
ผู้แทนครูวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เมษายน 2564)
ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (2 เมษายน 2564)
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี ณ อาคารสุนันทาลัย (1 เมษายน 2564 )
โรงเรียนราชินีเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (23 มีนาคม 2564)
แนะแนว ZOOM
พิธีรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จัดโดยงานยุวกาชาด (วันที่3,10 มีนาคม 2564)
ผู้จัดการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบตัดสิน และมอบเกียรติบัตรรางวัล “พลตรี ประถม บุรณศิริ” (10 มีนาคม 2564)
รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (4 มีนาคม 2564)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน (3 มีนาคม 2564)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี มอบทุนส่งเสริมการศึกษา (3 มีนาคม 2564)
งานฝีมือ
นักเรียนชั้น ป.1- ม.5 ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (23-24 กุมภาพันธ์ 2564)
นักเรียนชั้น ป.1-6 และ นักเรียนชั้น ม.1-5 ชมคลิปการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการนักเรียน
โครงการสอนเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้แทนนักเรียน ตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่ ที่หน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ (19 กุมภาพันธ์ 2564)
ผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้แทนนักเรียน ตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร อดีตองค์อุปถัมภิกาโรงเรียนราชินี ที่หน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ (15 กุมภาพันธ์ 2564)
วันเด็กแห่งชาติ 2564 (4-5 กุมภาพันธ์ 2564)
ผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้แทนนักเรียน ตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ที่หน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ (2 กุมภาพันธ์ 2564)
ผู้จัดการ และผู้แทนครูไปถวายสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (28 มกราคม 2564)
ผู้จัดการ และผู้แทนครูไปทูลเกล้า ฯ ถวายพานดอกไม้เยี่ยมพระอาการ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา (12 มกราคม 2564)
ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง (1 มกราคม 2564)
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้แทนครู ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย ที่หน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ (25 ธันวาคม)
กิจกรรมคริสต์มาส จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (21-25 ธันวาคม 2563)
กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2,9,16 ธันวาคม 2563)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (19 ธันวาคม2563)
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วน ผู้แทนครู และผู้แทนนักเรียน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่อาคารสุนันทาลัย (17 ธันวาคม 2563 )
ผู้จัดการและผู้แทนครูไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วังศุโขทัย (7 ธันวาคม 2563)
ชุมนุมอาสายุวกาชาดโรงเรียนราชินี นำโดย ดร.พัชราณี ฟักทองพรรณ ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( งานยุวกาชาด ) มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด (4 ธันวาคม 2563)
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้แทนนักเรียนตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่หน้าลานพระบรมราชินยานุสาวรีย์ (3 ธันวาคม 2563)
นักเรียนชั้น ป.5-6 , นักเรียนชั้น ม.4, ม.6 (แผนคหกรรม) ไปชมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (2 ธันวาคม 2563)
กิจกรรมราชินีสีสัน (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563)
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563)
ผู้แทนครูวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (25 พฤศจิกายน 2563)
ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ (25 พฤศจิกายน 2563)
ผู้แทนครูไปวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ที่พระลานพระราชวังดุสิต (23 ตุลาคม 2563)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (20 ตุลาคม 2563)
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้แทนนักเรียนร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ (12 ตุลาคม 2563)
ผู้แทนครูไปวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่หน้าอาคารพระราชวังสราญรมย์ (1 ตุลาคม 2563)
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการ รับมอบขิมรำไพประภา 1 ตัว จากหม่อมหลวงภูมิใจ ชุมพล โดยคุณอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ มอบให้โรงเรียนราชินี (29 กันยายน 2563)
ชนะการประกวดCanon 2U photo story contest ในหัวข้อ New Normal (28 กันยายน 2563)
คณะครูร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “ การสื่อสารเพื่อศานติ ” โดย ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล และอาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (17 กันยายน 2563)
เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลพระราชวัง ที่ผ่านการฝึกอบรมครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E) จำนวน 3 นาย ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (10 กันยายน 2563)

ผู้แทนครูเข้ารับรางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกสาระการเรียนรู้ (25 สิงหาคม 2563)
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด (25 สิงหาคม 2563)
พิธีฉลองเปรียญธรรม (20 สิงหาคม 2563)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (18-19 สิงหาคม 2563)
ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง (12 สิงหาคม 2563)
ผู้จัดการกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (11 สิงหาคม 2563)
ครูใหญ่กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของเกียรติบัตรความประพฤติดี .. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับเกียรติบัตร เข้ารับจากหัวหน้าแผนก (10 สิงหาคม 2563)
ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง (28 กรกฎาคม 2563)
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี รับมอบหน้ากากอนามัย จากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (24 กรกฎาคม 2563 )
ผู้จัดการและผู้แทนครูตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (24 กรกฎาคม 2563 )
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 กรกฎาคม 2563 )
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (16-17 กรกฎาคม 2563)
กรรมการนักเรียนรายงานตัว (10 กรกฎาคม 2563)
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563)
ผู้จัดการและผู้แทนครู ตักบาตร เนื่องในโอกาส เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่หน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ (1 กรกฎาคม 2563)
ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง (3 มิถุนายน 2563)
ผู้แทนครูไปถวายพานดอกไม้และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล รำลึกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (4 พฤษภาคม 2563)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชินี (20 เมษายน 2563)
โครงการจิตอาสา “UVC win Light” (13 เมษายน 2563)
ผู้แทนครูไปถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (6 เมษายน 2563)
วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี (1 เมษายน 2563)
การเสริมสร้างความรู้ครู ปีการศึกษา 2562 (18 มีนาคม 2563)
ติวนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พิธีถวายสดุดีหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย (19 กุมภาพันธ์ 2563)
งานอำลา-อาลัย จัดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานอนุบาล (15 กุมภาพันธ์ 2563)
การแสดงดนตรีศักยภาพ (14 กุมภาพันธ์ 2563)
พิธีถวายราชสดุดีและตักบาตรถวาย สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ (14 กุมภาพันธ์ 2563)
นักเรียนราชินีบันทึกเสียงถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (14 กุมภาพันธ์ 2563)
นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฟังการบรรยาย "การศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" (13 กุมภาพันธ์ 2563)
ชนะเลิศ 103 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช (13 กุมภาพันธ์ 2563)
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ “วิศวกรข้อมูล” (7 กุมภาพันธ์ 2563)
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ “นักการตลาดดิจิทัล” (3 กุมภาพันธ์2563)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฟังการบรรยายเรื่อง "การบริหารสิทธิ์ในระบบ TCAS (31 มกราคม 2563)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฟังบรรยายธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา (7 กุมภาพันธ์ 2563)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (7 กุมภาพันธ์ 2563)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงผลงานจากโครงการ robot project@FIBO (5 กุมภาพันธ์ 2563)
การแสดงผลงานชุมนุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (6 กุมภาพันธ์ 2563)
การจำหน่ายสินค้า การสาธิตและการชมผลงาน ในงานการนำเสนอผลงานกิจกรรมชุมนุม ชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 นำเสนอโครงงาน (4 กุมภาพันธ์ 2563)
การนำเสนอผลงานชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (3 กุมภาพันธ์ 2563)
นักเรียนราชินีร่วมงานเทศกาล BANGKOK EDGE (บางกอกแหวกแนว) BANGKOK'S FIRST IDEAS FESTIVA และร่วมจัดกิจกรรมหัวข้อ "เสน่ห์ใบตอง" (2 กุมภาพันธ์ 2563)
แอโรบิก BHARAT FUN FAIR 2020 (2 กุมภาพันธ์ 2563)
พิธีถวายสดุดีและบำเพ็ญกุศลถวายพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ อดีตท่านผู้จัดการ (31 มกราคม 2563)
มาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์อื่นๆ ในโรงเรียน
งานแสดงวิพิธทัศนาเนื่องในโอกาส 90 ปีราชินีบน (30 มกราคม 2563)
การฟังบรรยายสารคดี เรื่องวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ (30 มกราคม 2563)
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 นำเสนอโครงงาน (30 มกราคม 2563)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกิจกรรม " ร้อยเรียงดวงใจ เก็บไว้ทุกความผูกพัน " (30 มกราคม 2563)
โครงการหนูน้อยสุขภาพดี (29 มกราคม 2563)
ตรวจคัดกรองไข้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน บริเวณหน้าโรงเรียน (28 มกราคม 2563)
วันสถาปนายุวกาชาดไทย (27 มกราคม 2563)
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (24 มกราคม 2563)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ฝึกมารยาท การรับประทานอาหารแบบสำรับ (23-24 มกราคม 2563)
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3-17 มกราคม 2563)
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ “นักแปลภาษาจีน” โดย น.ส.ณิชยา ตรงยางกูร นักเรียนเก่าราชินี รุ่น 100 (17 มกราคม 2563)
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (22-24 มกราคม 2563)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนกำแหงหนุมาน (21-23 มกราคม 2563)
A School Visit from Bhutan 20 Jan 2020
ค่ายCoding and Robotics (18 มกราคม 2563)
อาสายุวกาชาดบริจาควัสดุอลูมิเนียม (17 มกราคม 2563)
โล่เกียรติคุณเนื่องในวันครู (16 มกราคม 2563)
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของครูโรงเรียนราชินีต่อผู้แทนผู้ปกครองและชุมชน เนื่องในวันครู (16 มกราคม 2563)
คณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมบูชาครู เนื่องในวันครู (16 มกราคม 2563)
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันครูแห่งชาติ (15 มกราคม 2563)
A School Visit from Bhutan (January 15th, 2020)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5-6 ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ พระบรมมหาราชวัง (15 มกราคม 2563)
ผู้จัดการ ครูใหญ่ และผู้แทนครูไปสักการะแสดงมุทิตาจิต แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (7 สิงหาคม 2562)
เด็กหญิงฉัตรสุดา บุญอินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม) จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (11 มกราคม 2563)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกรับประทานอาหารแบบค็อกเทล จัดโดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (9 มกราคม 2563)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (13-15 มกราคม 2563)
มล.ประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการ อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (10 มกราคม 2563)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ราชินี-ราชินีบน ที่โรงเรียนราชินีบน (10 มกราคม 2563)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ( 7-28 มกราคม 2563 )
นักเรียนอนุบาล3/1-อนุบาล3/2 ร่วมกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม ที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (7มกราคม 2563)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ( 6 มกราคม 2563)
ดร.พัชราณี ฟักทองพรรณ ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ มอบหนังสือ และสมุดทำมือ ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (3 มกราคม 2563)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาตามแผนการเรียน (3 มกราคม 2563)
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล โดยพระสงฆ์จากวัดนรนาถสุนทริการาม (26 ธันวาคม 2562)
พิธีถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่ ( 25 ธันวาคม 2562)
การบริจาคโลหิต ประจำปี 2563
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เข้ากิจกรรมฐานการเรียนรู้ หนูรักษ์วัฒนธรรมไทย
Christmas 2019
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมแนะแนว การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการกับอารมณ์และความเครียดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (13 ธันวาคม 2562)
พิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (17 ธันวาคม 2562)
ชุมนุมโลกแห่งการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไปชมนิทรรศการ “จิ๋นซีฮ่องเต้
ยุวกาชาดส่งมอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภค
ผู้จัดการและผู้แทนครูไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ (7 ธันวาคม) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วังศุโขทัย
RAJINI FAMILY DAY 2019 (30 พฤศจิกายน 2562)
พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ (4 ธันวาคม 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (3 ธันวาคม 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุมนุมภาษาพาเพลินและชุมนุมสังคมน่ารู้ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (3 ธันวาคม 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกมารยาทการรับประทานอาหารแบบช่วยตัวเอง (บุฟเฟต์) (27-28 พฤศจิกายน 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 261 คน เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก (29 พฤศจิกายน 2562)
กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (27-29 พฤศจิกายน 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกรับประทานอาหารตะวันตก(26 พฤศจิกายน 2562)
พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (25 พฤศจิกายน 2562)
กิจกรรมการแข่งขันการเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนราชินี
อาจารย์นิพนธ์ กิจเกตุก้อง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำแนะนำในการจัดทำและปรับหลักสูตร วิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (19 พฤศจิกายน 2562)
นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สอบประเมิน รอบ All Thailand Evaluation Test (17 พฤศจิกายน 2562)
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 (15-22 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวธนัชชา กลลดาเรืองไกร และ นางสาวอนันยา พิชิตนิติกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน (14 พฤศจิกายน 2562)
ครูใหญ่กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของเกียรติบัตรความประพฤติดี .. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (12 พฤศจิกายน 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฝึกการรับประทานอาหาร แบบสำรับ
ตักบาตรก่อนเรียนในวันอังคารของทุกสัปดาห์
นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 (9-10 พฤศจิกายน 2662)
สืบสานประเพณีไทย .. วันลอยกระทง ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
พิธีวางพวงมาลาสักการะและถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในวาระครบ 100 ปี วันสวรรคต ในส่วนของนักเรียน (11 พฤศจิกายน 2562)
การเรียนว่ายน้ำในวันเสาร์ สอนว่ายน้ำเป็นกลุ่มตามความสามารถของนักเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมผ่านอุปกรณ์ Kidbright (9 พฤษจิกายน 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 36 คน เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล(7 พฤศจิกายน 2562)
ผู้จัดการ และคณะครูโรงเรียนราชินี ทอดกฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดหนองคุ้ม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (26 ต.ค.2562)
ผู้แทนครูไปวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ที่พระลานพระราชวังดุสิต (23 ต.ค.2562)
ครูใหญ่ และผู้แทนครูไปทูลเกล้า ฯ ถวายพานดอกไม้เยี่ยมพระอาการ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (18 ต.ค. 2562)
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม เข้ารับการอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนแสงเชิงเรขาคณิตและคลื่นกล โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนราชินี (10 ต.ค. 2562)
ครูสัมมนาระบบประกันคุณภาพและการรายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่ ณ โรงเรียนราชินี (7-8 ต.ค. 2562)
วงมโหรีครูโรงเรียนราชินีบันทึกเสียง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ (8 ต.ค. 2562)
Kids STEM &English Camp 2019 4 - 8 October 2019 at Sudasiri Sobha Camp
นักเรียนตัวแทนแต่ละสี ซ้อมผู้นำเชียร์ (23 ก.ย.- 8 ต.ค. 2562)
นักเรียนชุมนุมดุริยางค์ ซ้อมดุริยางค์ (23 ก.ย.- 8 ต.ค. 2562)
นักเรียนที่สนใจการวาดภาพ ร่วมกิจกรรม ค่ายศิลปะ ครั้งที่ 1 .. สร้างสรรค์งานศิลป์ (7 ต.ค. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 106 คน ร่วมกิจกรรมค่ายคิดๆ เขียนๆ จัดโดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (7 ต.ค. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 เข้าค่ายกลางวันยุวกาชาด ระดับ 1 ณ โรงเรียนราชินี (3-4 ต.ค. 2562)
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อบรมการทำอาหารอิตาเลียน (3 ต.ค. 2562)
ผู้แทนครูไปวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่หน้าพระราชวังสราญรมย์ (1 ต.ค. 2562)
ครูและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ฟังบรรยายเรื่อง การเลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างเข้าใจในยุคดิจิตอล โดย นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข (29 ก.ย. 2562)
ทอดกฐิน ปีการศึกษา 2562 ณ วัดหนองคุ้ม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ซ้อมเชียร์กิจกรรมกีฬาสี 2562
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 แข่งขันกีฬาอนุบาล (12 ก.ย. 2562)
นักเรียนวงมโหรี ชั้น ป.4 – ม.4 บันทึกเสียงถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต (11 ก.ย.2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แข่งขันลีลาศระหว่างห้องเรียน (6 ก.ย. 2562)
ผู้จัดการ ครูใหญ่ และผู้แทนครูไปกราบอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (12 กันยายน) ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ ประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ ที่อาคารศศินทร์ (10 ก.ย. 2562)
คณาจารย์และนิสิต ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนจาก International Research Center for Japanese Studies เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น การสาธิตงานฝีมือ ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย (9 ก.ย. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านครูธานี จังหวัดปทุมธานี (5 ก.ย. 2562)
นักเรียนวงมโหรีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 16 คน ไปบันทึกเสียงถวายอาศิรวาทราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13 ตุลาคม) ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต (5 ก.ย. 2562)
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษา (จีน) จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ (2-3 ก.ย. 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แข่งขันเน็ตบอล ระหว่างห้องเรียน (27-30 ส.ค. 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ฟังดนตรี ในกิจกรรมเยาวชนรักดนตรี จัดโดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร (30 ส.ค. 2562)
นักเรียนชุมนุมภาษาไทยสร้างสรรค์ และชุมนุมสร้างสรรค์งานเขียน ทัศนศึกษาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามไชยถึงสถานีวัดมังกร (30 ส.ค.2562)
นักเรียนชุมนุมอาสายุวกาชาด ไปปฏิบัติกิจกรรมสอนน้องวัดพระเชตุพนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (30 ส.ค. 2562)
โรงเรียนราชินี ได้รับโล่รางวัล กิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (28 ส.ค. 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แข่งขันเน็ตบอล ระหว่างห้องเรียน (19-23 ส.ค. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงงาน STEM ปีการศึกษา 2562 (21 ส.ค. 2562)
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 (23 ส.ค. 2562)
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ (22 ส.ค. 2562)
ราชินีแรลลี่ ครั้งที่ 20 (17-18 ส.ค. 2562)
ราชินีแรลลี่ ครั้งที่ 20 (21 ส.ค. 2562)
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ "วิศวกรคอมพิวเตอร์" โดย น.ส.ณัฐรดา ลิ้มศุภวานิช นักเรียนเก่าราชินี รุ่น 103 (20 ส.ค. 2562)
ผู้จัดการและครูใหญ่ มอบแจกันดอกไม้แด่ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ฯ (19 ส.ค. 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฟังการบรรยายเรื่อง "TCAS63" โดย วิทยากรจาก www.admissionpremium.com 16 ส.ค. 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แข่งขันกีฬาแบดมินตัน ระหว่างห้องเรียน (13-16 ส.ค. 2562)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 (15-16 ส.ค. 2562)
Sumsung Future Career Bootcamp 62
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษา (ญี่ปุ่น) จัดกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติญี่ปุ่น (14 ส.ค. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ฟังการบรรยายเรื่อง การป้องกันยาเสพติด จากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมครูตำรวจ (D.A.R.E) (9 ส.ค. 2562)
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมการเล่านิทาน เรื่อง “มาร์สแมนกับยายเช้า ตอนปีศาจขยะ” โครงการ Big Bad Wolf School Tour จัดโดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด (9 ส.ค.2562)
นักเรียนร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (5-9 ส.ค.2562)
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เข้ากิจกรรมฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ .. หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
Project Day (7 ส.ค. 2562)
นักเรียนวงมโหรี ไปบันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต (6 ส.ค. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา เรียนการทำอาหาร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ( 1 ส.ค. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 2 ที่ค่ายสุทธสิริโสภา (31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา เรียนการเย็บ และ ปัก
ผู้จัดการ ครูใหญ่และผู้แทนครู ไปถวายแจกันดอกไม้ ถวายความยินดีในโอกาสสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วังศุโขทัย (30 ก.ค. 2562)
ผู้จัดการ ผู้อำนวยการและผู้แทนครู ไปถวายพานพุ่มดอกไม้เยี่ยมพระอาการและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ อาคารภูมิสิริ มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (25 ก.ค. 2562)
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 เรียนกิจกรรมการเรียนรู้แบบฐาน เรื่อง ร่างกาย
พิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (25 ก.ค. 2562)
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษา (ฝรั่งเศส) จัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติฝรั่งเศส (10, 12 ก.ค. 2562)
งานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ "เส้นทางสู่อาชีพเชฟ" โดย นางสาวรพีพรรณ โกมาสถิตย์ นักเรียนเก่าราชินี รุ่น 109(18 ก.ค. 2562)
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ประกวดร้องเพลงชาติไทย (1 ก.ค. 2562)
นักเรียนวงโหรีเครื่องใหญ่โรงเรียนราชินี บันทึกเสียงถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต (12 ก.ค. 2562)
พิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ (11 ก.ค.62)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (21 ก.ค. 2562)
ผู้จัดการและผู้แทนครูไปถวายพวงดอกไม้สักการะพระสรีรังคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณรวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 27 กรกฎาคม 2562 ที่สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (19 ก.ค. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์ (10 ก.ค. 2562)
ผู้จัดการ ครูใหญ่ และผู้แทนครูไปแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันอายุมงคล (29 มิถุนายน) แด่ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (28 มิ.ย. 2562)
ผู้จัดการ และผู้แทนครูไปเข้าเฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ (26 มิถุนายน) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (24 มิ.ย. 2562)
ผู้แทนครูไปถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (9 มิ.ย. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (10 ก.ค. 2562)
พิธีแห่เทียนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (10 ก.ค. 2562)
วันสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (31 พ.ค. 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนการเรียน คณิต-วิทย์ เรียนเรื่อง .. โครงสร้างปอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
เข้าร่วมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ (9 ก.ค. 2562)
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (8 ก.ค. 2562)
งานฉลองเปรียญธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพน (8 ก.ค. 2562)
ค่ายคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (5 ก.ค. 2562)
งานยุวกาชาด มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม และอุปกรณ์กีฬาให้กับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (5 ก.ค. 2562)
นักเรียนบันทึกเสียงถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (13 กรกฎาคม) ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต (4 ก.ค. 2562)
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปีการศึกษา 2562 (4 ก.ค. 2562)
ค่ายสมาธิเพื่อปัญญา ม.6 ปีการศึกษา 2562 (3-5 ก.ค. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) (2 ก.ค. 2562)
ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ในมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2562 (23 มิ.ย. 2562)
Show & Share 2018
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 (26-27 มิ.ย. 2562)
คณะครูจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนราชินี (28 มิ.ย. 2562)
โรงเรียนได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายพานดอกไม้ และขอประทานถวายแจกันดอกไม้ เพื่อถวายความยินดี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม มีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามพระบรมราชวงศ์
นักเรียนวงขิมหมู่บันทึกเสียงถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต (27 มิ.ย. 2562)
RAJINI BACK TO SCHOOL
MRT Happy Blue Line
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ .. หน่วยร่างกายของเรา
นักเรียนชั้นประถมศึกษา- ชั้นมัธยมศึกษา .. ฝึกกายบริหารประกอบดนตรี
Morning speech
ห้องเรียนกิจกรรมพิเศษ ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (20 มิ.ย. 2562)
ตัวแทนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วยกันจัดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (19 มิ.ย. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย ..ฝึกมารยาท
ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไปทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้เยี่ยม พระอาการและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (18 เม.ย. 2562)
ตักบาตรก่อนเรียน
นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ฝึกโขน
สอนเสริมความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ทำบุญเปิดภาคเรียน 2562 (23 พ.ค. 2562)
การมอบเกียรติบัตรความประพฤติดี 2/2561 (4 มิ.ย. 2562)
คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 รายงานตัวและรับโอวาทจากครูใหญ่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ (29 พ.ค. 2562)
การอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์ (10-11 เม.ย. 2562)
การอบรมเรื่อง Brushing up the Usage of Tenses(18 เม.ย. 2562)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำคัญของศตวรรษที่ 21 (17-19 เม.ย. 2562)
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (21 พ.ค. 2562)
ปฐมนิเทศ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (2 เม.ย. 2562)
วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี ( 1 เม.ย. 2562)
English Summer Course 2019 in Swanage, England
วันสมเด็จพระพันปี 2562(8 ม.ค. 2562)
วันวไลยอลงกรณ์ 2562 ( 15 ก.พ. 2562)
วันพ่อแห่งชาติ 2561 (4 ธ.ค. 2562)
Japan Summer Course 2019 25 March - 30 April 2019 Noboribetsu - Bibai - Takikawa; Hokkaido,Japan
วันจักรี 2562 (6 เม.ย. 2562)
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( 10 ส.ค. 2562)
ภาคฤดูร้อน 2562

วันพิจิตรจิราภา 2562 (14 ก.พ. 2562)
อบรม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (29 มี.ค. 2562)
อบรมเรื่อง การใช้หนังสือเรียน Outstanding! (28 มี.ค. 2562)
ผู้จัดการ ครูใหญ่ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ถวายพานดอกไม้ เยี่ยมพระอาการและลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (4 ก.พ. 2562(
อบรมเรื่อง การแต่งคำประพันธ์ (26 มี.ค. 2562)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปักผ้าโบราณ (20 มี.ค. 2562)
กิจกรรมการเรียนการสอน ม.ปลาย
อบรมการใช้งานโปรแกรม MS-EXCEL เบื้องต้น (22 มี.ค. 2562)
อบรมการออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ (20 มี.ค. 2562)
พิธีมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2561 (23 มี.ค. 2562)
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 (22 มี.ค. 2562)
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา (2 ก.พ. 2562)
กิจกรรมอำลาอาลัย 2561 (21 ก.พ. 2562)
การนำเสนอผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (18 มี.ค. 2562)
พิธีทำบุญเปิดแพรคลุมป้ายจารึกโรงเรียนราชินีมูลนิธิ (11 ก.พ. 2562)
กิจกรรมการเรียนการสอน ม.ต้น
งานสร้างสรรค์ผลงานอนุบาล ปีการศึกษา 2561 (16 ก.พ. 2562)
A school visit from New Zealand
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลกิจกรรมดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ (7 ก.พ. 2562)
วันพิจิตรจิราภา 2562 (14 ก.พ. 2562)
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา (13 ก.พ. 2562)
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562)
วันสถาปนายุวกาชาดไทย (25 ม.ค. 2562)
การแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (8 ก.พ. 2562)
วันสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (17 ธ.ค. 2561)
ผู้จัดการ ครูใหญ่ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนไปถวายพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ วังศุโขทัย (7 ธ.ค. 2561
โครงการ D.A.R.E (7 ก.พ. 2562)
การแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม มัธยมศึกษาตอนต้น (7 ก.พ. 2562)
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (6 ก.พ. 2562)
แสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 (5 ก.พ. 2562)
การแนะแนวการศึกษาต่อ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (5 ก.พ. 2562)
ฟังบรรยายเรื่อง กุหลาบงามหนามต้องคม โดยรศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ นักเรียนเก่าราชินี (4 ก.พ. 2562)
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกวิรุญจำบัง (22-24 ม.ค. 2562)
กิจกรรม เชื่อมสัมพันธ์ ราชินี - ราชินีบน (18 ม.ค. 2562)
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ "เส้นทางสู่อาชีพเภสัชกร" โดย ภญ.รุ้งลาวัลย์ ตันติวัฒนกูล (23 ม.ค. 2562)
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2562 ( 10-28 ม.ค. 2562 )
แข่งขันสวนสนาม ม.2 ปีการศึกษา 2561 (22 ม.ค. 2562)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี (22 ก.ย. 2562)
วันอัจฉราฉวี 2561 (26 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมบูชาครู 2561 (15 ม.ค. 2562)
บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 (17 ม.ค. 2562)
กิจกรรมยุวกาชาดจัดการแข่งขันการเดินสวนสนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (14 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนของครูโรงเรียนราชินีต่อผู้ปกครองและชุมนน (15 ม.ค. 2562)
เจ้าเมือง Noboribetsu ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมโรงเรียน (25 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2561 (11 ม.ค. 2562)
นักเรียนชั้นอนุบาล ชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (21 ธ.ค. 2562)
การประกวดโครงงานนักเรียนอนุบาล 3 (9 ม.ค. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินี ชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (18 ธ.ค. 2562)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินี ชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (14 ธ.ค. 2562)
ม.4 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561 (4 ม.ค. 2562)
การเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรมคริสต์มาส 2561 (20 ธ.ค. 2561)
M.1-3 Christmas Board Competition Presentations
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (26 ก.ค. 2561)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 35 คน ร่วมขับร้องเพลง เนื่องในงานศิลปากรคอนเสิร์ต จัดโดยกลุ่มดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ โรงละครแห่งชาติ (15 ธ.ค. 2561)
วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดทำหนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อ Smart Farm, Smart Energy, Smart Industry โดยโรงเรียนราชินีจัดทำโครงงาน ชื่อ SCS ( Stock Checking System ) ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย (13 ธ.ค. 2562)
ค่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (11 ธ.ค. 2561)
ถวายพระพร 3 กย 61
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ "เส้นทางสู่อาชีพข้าราชการยุคใหม่" โดย น.ส.ปรวัน จันทรังษี นักเรียนเก่าราชินี รุ่น 97 (12 ธ.ค. 2561)
วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค. 2561)
ชุมนุมภาษาพาเพลิน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คน ไปศึกษาวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทย ที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (11 ธ.ค. 2561)
พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (20 ตุลาคม ) ณ อาคารสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี (3 ต.ค. 2561)
ชุมนุมสังคมน่ารู้ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 คน ไปศึกษาความเป็นมาของชาติไทยและวิถีชีวิตคนไทย ที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (11 ธ.ค. 2561)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกมารยาทการรับประทานอาหารแบบช่วยตัวเอง (บุฟเฟต์) (6-7 ธ.ค. 2561)
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่อาชีพเชฟและผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร จัดโดย วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (7 ธ.ค. 2562)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ทัศนศึกษาจังหวัดนครปฐม (6 ธ.ค. 2561)
นางเรืองศิริ สิงหเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินี ส่งมอบ ผ้าห่ม ผ้าพันคอ อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน โดยนางกัลยาณี พันศิริพัฒน์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนรับมอบเพื่อมอบให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารตามเขตแนวชายแดน จังหวัดเชียงราย (6 ธ.ค. 2561)
ชุมนุมอาสายุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ส่งมอบฝาดึงอลูมิเนียม จำนวน 150 กิโลกรัม ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (30 พ.ย. 2561)
นิทรรศการวันพ่อ 61 (1-5 ธ.ค. 2561)
RAJINI FAMILY DAY 2018 (1 ธ.ค. 2561)
สอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ในสนามหลวง พ.ศ.2561 (29 พ.ย. 2561)
วันมหาธีรราชเจ้า (26 พ.ย. 2561)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน (11 พ.ย. 2561)
วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (25 พ.ย. 2561)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน (11 พ.ย. 2561)
กีฬาสี 2561 (16-23 พ.ย. 2561)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระราชวังกรุงธนบุรี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (29 พ.ย. 2561)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28 พ.ย. 2561)
นักเรียนชมงานสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (1-11 พ.ย. 2561 )
การเรียนการสอนอนุบาลศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปี่ที่ 2-3
เกียรติบัตรความประพฤติดี1/2561 (12-15 พ.ย. 2561)
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมประกวดร้องเพลงชาติไทย (19 พ.ย. 2561)
นักเรียนวงปี่พาทย์ไม้นวม และวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย ร่วมบรรเลงดนตรีไทย เนื่องในงานสมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหาร (1-11 พ.ย. 2561 )
การฝึกอบรมสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสื่อ info graphic ภาพนิ่ง เพื่อผลิตผลงานร่วมประกวดในโครงการสื่อสร้างสรรค์สร้างความสามัคคีปรองดองและสังคมสมานฉันท์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม (25 ก.ย. 2561)
นักเรียนเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาผลงานประกวด นวัตกรรมเยาวชนโครงการ Bangchak Green Blood ในหัวข้อ “คิดเล่นๆ เป็นจริงได้” (Smart Living, It’s Possible) จัดโดย บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (25 ต.ค. 2561)
การเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายสุทธสิริโสภา ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (7 พ.ย. 2561)
วันคล้ายวันเกิด (12 กันยายน) ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ ประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ (13 ก.ย. 2561)
นักเรียนได้รับรางวัล Big Bang Invento จากประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018” หัวข้อ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย 4.0 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (23 ก.ย. 2561)
ชุมนุมหัตถเวช ม.5
ชุมนุมสังคมแห่งการเรียนรู้ ม.4
คณะกรรมการบริการโรงเรียนราชินีเยี่ยมชมโรงเรียน Bangkok International Preparatory and Secondary School (18 ต.ค. 2561)
สัมมนาเรื่อง"การวางงบประมาณโครงการเพื่อประสิทธิภาพสู่ประสิทธิผล" (30 ต.ค. 2561)
คณะครูฟังการบรรยายในหัวข้อ "การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ของโรงเรียนเอกชน" โดย ดร.ณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สช. (29 ต.ค. 2561)
Junior Scientists' English Camp 5 - 9 October 2018 at Sudasiri Sobha Camp
กิจกรรมค่ายภาษาไทย จัดโดย สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ร่วมกับโครงการราชินีรักษ์ภาษาไทย (8 ต.ค. 2561)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายกลางวันยุวกาชาด ระดับ 1 ณ โรงเรียนราชินี (4-5 ต.ค. 2561)

ชุมนุมศิลปะเพื่อชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราชในโครงการ PRINTABLE นิทรรศการศิลปกรรมภาพพิมพ์ จัดโดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 แข่งขันกีฬาอนุบาล ณ อาคารอเนกประสงค์ (7 ก.ย. 2561)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้บ้านครูธานี (6 ก.ย. 2561)
อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี (4 ก.ย. 2561)
กิจกรรมสัมผัสอาชีพ "ล่ามภาษาเกาหลี" โดย น.ส.สุวาณี ท้วมประถม นักเรียนเก่าราชินีรุ่น 107 และวิทยากรรับเชิญ น.ส.พรนัชชา ทรัพย์ธานารัตน์ ณ ห้องประชุมพระยาภิรมย์ภักดี (7 ก.ย. 2561)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ(Leadership development program 2018) ที่โรงเรียนวชิราวุธ
คณะครูจากโรงเรียนสตรีวิทยา มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิชาการงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันกีฬาชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 จัดโดย โครงการพัฒนาผู้เรียน(ปฐมวัย)
โครงงานบูรณาการ Project Day 2561 (28 ส.ค. 2561)
การแข่งขันโครงงาน Stem ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฟังการบรรยายเรื่อง ระบบ TCAS 62 โดย คุณภารดร เทพสุภา วิทยากรจาก www.admissionpremium.com ณ ห้องประชุมพระยาภิรมย์ภักดี
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561
นักเรียนวงมโหรี บันทึกเสียงถวายอาศิรวาทราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
นักเรียนชุมนุมนักวิทย์ศตวรรษที่ 21 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 17 คน ชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นิทรรศการสาธิตทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาตร์ (Science Show)
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม Love Mom 2018
กิจกรรมวันแม่ 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ท้องฟ้าจำลอง
คณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน (มัธยมศึกษา) ปีการศึกษา 2561 ร่วมงานร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) ณ ห้องนิทรรศการชั่วคราว ชั้น 1 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักยุวกาชาด ระดับ 2 ณ ค่ายสุทธสิริโสภา จังหวัดนครราชสีมา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชมนิทรรศการ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561 " พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม " เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ณท้องสนามหลวง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บันทึกเทปการรำถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายประถมศึกษา
นักเรียนวงมโหรี บันทึกเสียงถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่สถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชมนิทรรศการ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561 " พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม " เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ณท้องสนามหลวง
คณะกรรมการนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ หัวหน้าห้องชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา จัดโดย มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และ กระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2561 ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พิธีแห่เทียน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 2561 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พิธีหล่อเทียนพรรษา 2561
พิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ 2561
ค่ายสมาธิเพื่อปัญญา 2561
อบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) การสำลัก (CHOKING) สัญจร ณ ห้องประชุมพระยาภิรมย์ภักดี
กิจกรรม "ชาวราชินี ทำดีด้วยหัวใจ" ถวายเป็นระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2561 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และโรงเรียนวัดพระเชตุพน
ค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี
นักเรียนบริจาคเงินเนื่องในวันเข้าพรรษา
วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว โรงเรียนราชินี บันทึกเสียงถวายพระพรทางวิทยุอ.ส. พระราชวังดุสิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พิํธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2561
นักเรียนวงขิมหมู่ โรงเรียนราชินี บันทึกเสียงถวายพระพร ทางวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แข่งขันกระโดดเชือก จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายประถมศึกษา
ครูใหญ่ อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ( 26 มิถุนายน ) คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”
นักเรียนราชินีได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Show&Share 2018 : ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม "Missing Type " (1 ตัวอักษร ABO ที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย)
นักเรียนราชินี ได้ร่วมนำเสนอผลงานที่ชนะการประกวดจากโครงการบัวหลวงเพื่อ Kidbright ในพิธีเปิดตัวโครงการ “Coding at School power by Kidbright”
กิจกรรมตักบาตรก่อนเรียน
คณะกรรมการนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561รายงานตัวและรับโอวาทจากครูใหญ่
วันสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 31 พฤษภาคม
คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 เป็นผู้แทนนักเรียนวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดย สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน
วันวิสาขบูชา 2561
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศีกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2560
วันวไลยอลงกรณ์ (15 ก.พ. 2561)
คณะครูโรงเรียนราชินี ไปร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ที่พระลานพระราชวังดุสิต และเวลา 13.00 น. นักเรียนชั้นอนุบาล เข้าชมงาน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
งานสร้างสรรค์ผลงานอนุบาลปีการศึกษา 2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร งานอุ่นไอรักลานพระบรมรูปทรงม้า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี รับมอบโล่โรงเรียนเอกชน 100 ปี ในงาน “100 ปีการศึกษาเอกชน”
วันสุทธสิริโสภา 2561
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 - 3 นำเสนอโครงงาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนทำลายพิธีอุโมงค์ โดย นักเรียนโรงเรียนราชินี
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนราชินี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารเลี้ยง ผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย
ค่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมวันเด็ก 2561
บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
คณะครูกล่าวคำปฏิญาณตนของครู ต่อ ผู้แทนผู้ปกครองและชุมชน เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2561
คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จัดกิจกรรมบูชาครู
วันสมเด็จพระพันปีหลวง 2560
วันอัจฉราฉวี ปีการศึกษา 2560
คริสต์มาส 2560
วันสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (17 ธันวาคม)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชมนิทรรศการ ถอดรหัสไทย จัดโดย พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ตักบาตร วันที่ 5 ธันวาคม 2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล พระราชวังโบราณ วัดหน้าพระเมรุ และวัดไชยวัฒนาราม
ค่ายยุวกาชาด ม.3 ปีการศึกษา 2560
เกียรติบัตรความประพฤติดี 1/2560
พิธีมอบทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทรา ประจำปีการศึกษา 2560
คณะนักเรียนราชินีร่วมร้องเพลงในงานมหรสพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สัมภาษณ์ในรายการบ้านพระรามสี่ ทางไทยทีวีสีช่อง 13 family
Rajini English Camp
ค่ายกลางวันยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังการสาธิตและวิธีการใช้บันไดเลื่อนการใช้ลิฟต์ โดย บริษัท มิตซูบิชิ ประเทศไทย จำกัด
Project Day 29 August 2017
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 2560
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
ค่ายยุวกาชาดระดับ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษา ที่ สวนสัตว์ดุสิต

หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี กล่าวถวายราชสดุดี คณะครูและนักเรียนตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยการอ่าน จัดโดย งานห้องสมุดร่วมกับบริษัทนานมีบุ๊คส์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 25 คน อบรมการอ่านทำนองเสนาะ โดยมี คุณขวัญกมล บุญจับ นักเรียนเก่าราชินี รุ่น 104 เป็นวิทยากร
พิธีไหว้ครูนาฎดุริยางคศิลป์ ปีการศึกษา 2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกรับประทานอาหารแบบตะวันตก จัดโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบเกียรติบัตร DELF Scolaire 2017
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาตร์ ณ อาคารเสาวภาผ่องศรี โรงเรียนราชินี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย แข่งขันกระโดดเชือก ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนราชินี
แห่เทียนพรรษา
พิธีหล่อเทียนพรรษา
นักเรียนวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว โรงเรียนราชินี ไปบันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
ผู้จัดการ ครูใหญ่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้แทนครู 2 คน เฝ้าถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา
โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย นางเรืองศิริ สิงหเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินี ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียนการสอน ของเล่นและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลวังหลวง อำเภอม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ค่ายสมาธิเพื่อปัญญา 2560
คณะครูจากโรงเรียนจงหลิง ปีนัง มาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมการสอนโรงเรียนราชินี
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปรับประกาศนียบัตรนักธรรมตรี นักธรรมโท ในงานฉลองเปรียญธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รางวัลชนะเลิศ ได้เหรียญทอง จากการแข่งขันหุ่นยนต์ Beam : ประกอบวงจรพื้นฐานบนบอร์ดทดลอง ไม่มีการบัดกรี ในงาน Show & Share 2017
เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ของกรมพลศึกษา ประจำปี 2560
รางวัลกลุ่มเหรียญเงิน จากผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว : กลุ่มนักเรียน / สามเณร ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวด โครงงานที่ทำงานอัตโนมัติ โดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม ในกิจกรรม Show & Share 2017
รับรางวัลกลุ่มเหรียญเงิน จากผลงานการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D - Printer : ระดับนักเรียน ในกิจกรรม Show & Share 2017
รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันหุ่นยนต์ Beam : ประกอบวงจรพื้นฐานบนบอร์ดทดลอง ไม่มีการบัดกรี ในกิจกรรม Show & Share 2017
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 6 คน ไปบันทึกเทปรำถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
โรงเรียนราชินีร่วมกิจกรรมฉลองวาระ 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมหลวงเปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
กิจกรรมตักบาตรก่อนเรียน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝั่งจิตสำนึกในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ หน้าอาคารสุทธสิริโสภา
นางเรืองศิริ สิงหเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินี กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของเกียรติบัตรความประพฤติดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เรียนเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ในวันเสาร์
วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมถวาย เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560 วางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา
พิธีบำเพ็ญกุศลวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เป็นประธานในการเปิดห้องสมุด อาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Summer Course in Swanage, England 2017
Japanese Summer Course 2017 Bibai City

กิจกรรมยุวกาชาดร่วมกับโครงการถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด และร่วมขบวนรณรงค์ Road safety ณ สวนลุมพินีและถนนสีลม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 22 คน เข้าร่วมโครงการ “Edu-tour พาเที่ยวจุฬาฯ” จัดโดย ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนราชินีร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017)ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
สร้างสรรค์ผลงานอนุบาล 2560
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
ครูเรืองศิริ สิงหเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินี เป็นประธาน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย
พิธีถวายสดุดีและมอบรางวัลความสะอาดห้องเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย ของหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี กล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร อดีตองค์อุปถัมภิกาโรงเรียนราชินี คณะครูและนักเรียนถวายอาลัย และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รับรางวัล จากกิจกรรม ดื่ม แกะ ล้าง เก็บ จัดโดยโครงการรักษ์โลก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ที่ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง
รางวัล "พลตรีประถม บุรณศิริ" ประจำปีการศึกษา 2560
ราชินีมูลนิธิ โรงเรียนราชินี และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานวันสุทธสิริโสภา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา อดีตท่านผู้จัดการ โรงเรียนราชินี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ไปทัศนศึกษาที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
กิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖และนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและการเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ โรงเรียนราชินี
นักเรียนวงปี่พาทย์ไม้นวม บันทึกเสียงถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
การประชุมโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน กลุ่มที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ชัญญานุช อรรจนพจนีย์ และ นางสาวสิรินุช พึ่งสติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชินี ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ " The Flushing Up " ประกวดในโครงการEnjoy Science : Young Makers Contes
>ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิรินุช พึ่งสติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชินี ได้รับคัดเลือกเยาวชนดีเด่น
การประชุมโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน กลุ่มที่ 1
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2560
เนื่องในโอกาสวันครู นักเรียนและผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ครูแห่งแผ่นดิน"
คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนราชินี ปีการศึกษา 2559 จัดกิจกรรมบูชาครู เนื่องในวันครู
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี นำคณะครู กล่าวนำคำปฏิญานตนของครูโรงเรียนราชินี ต่อผู้แทนผู้ปกครองและชุมชน เนื่องในวันครู
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี
มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ให้แก่ พลเอกราชรักษ์ เรือนพืชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์โรงเรียนราชินี - ราชินีบน
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล อดีตท่านอาจารย์ใหญ่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฝึกมารยาท การรับประทานอาหารแบบสำรับ
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
การประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ศูนย์สอบย่อยที่ ๑ ณ ห้องประชุมพระยาภิรมย์ภักดี โรงเรียนราชินี
กิจกรรมการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องด้วยทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ค่ายสุทธสิริโสภา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
กิจกรรมทอดกฐินโรงเรียนราชินี ณ วัดหนองคุ้ม อ.โป่งตาลอง จ.นครราชสีมา
ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราช วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ผู้จัดการกล่าวถวายอาลัย เนื่องในวาระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต
บันทึกวิดีทัศน์การทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ Enjoy Science:Young Maker Contest จัดโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ค่ายยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
Rajini English Camp 2016
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
นักเรียนราชินี เข้าร่วมแสดงรำอวยพร ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
วันสันติภาพสากล (Internation Day of Peace)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาจังหวัดอยุธยา
ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ไปส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ High School Year Program ที่ Harrow House International College เมือง Swanage ประเทศอังกฤษ
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนราชินีได้รับผลการประเมิน 100 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นักเรียนวงมโหรีของโรงเรียนไปบันทึกเสียงถวายพระพรทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 5
ค่ายพักแรมยุวกาชาด ระดับ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 4
นักเรียนราชินีสอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คณะครู ไปลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไปทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และครู ๒ คน ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ที่เสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวง วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี
นักเรียนเตรียมความพร้อมซ้อมขบวนแห่เทียนในศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559
12 กรกฏาคม 2559 นักเรียนบันทึกเสียงถวายพระพรทางวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฏาคม 2559
พิธีไหว้ครูนาฎดุริยางคศิลป์ ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙จัดกิจกรรมการเรียนรู้ออกเสียงประชามติในห้องเรียน และจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติให้ผู้ปกครองรับทราบ
นักเรียนชุมนุมอาสายุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชินี จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องเครื่องหมายกาชาด
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารไทย หัวใจดี
พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ลานอาคารสว่างวัฒนา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาการดำนา การทำไร่นาสวนผสม ทีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนราชินี บนที่ดินของราชินีมูลนิธิ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ค่ายสมาธิเพื่อปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายสุทธสิริโสภา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 8 คน ไปบันทึกเทปรำถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5
หัวหน้าส่วนวินัยและความประพฤตินักเรียน และผู้แทนครู ไปร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ
นักเรียนวงขิมหมู่โรงเรียนราชินี ไปบันทึกเสียงการขับร้องถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
ซ้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ ๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี
นักเรียนเตรียมความพร้อมซ้อมขบวนแห่เทียน
นักเรียนบันทึกเสียงถวายพระพรทางวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ ๒
นักเรียนชุมนุมศิลปะเพื่อชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 21 คน ไปชมนิทรรศการ ที่หอศิลป์ร่วมสมัย ถนนราชดำเนิน
เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิธีแห่เทียนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

  • โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883
  • โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • ติดต่อโรงเรียน e-mail<rajiniad@rajini.ac.th>