การเปลี่ยนแปลงวิธีการเบิกจ่ายอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

รายละเอียด


ดาวน์โหลดเอกสาร

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนโรงเรียนราชินี

รายละเอียด


การรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนราชินี

รายละเอียด


เรื่องการขอรับวัคซีนโควิด 19(Sinopharm)สำหรับนักเรียนอายุ 10-18 ปีขึ้นไป

รายละเอียด


เรื่องการขอรับวัคซีนโควิด 19(Pfizer)สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป

รายละเอียด


เรื่องการประกาศผลการรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด