ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 1
 1. ดาวดีเด่น ดาวเด่นดรุณพิกุลแก้ว  3. ไหว้สวยงามและถูกต้อง
 2. แต่งกายถูกระเบียบ  4. มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
ภาคเรียนที่ 2
 1. วาจาสุภาพไพเราะ  2 นักเรียนผู้เพียรพัฒนา
 
 
ต้นกล้าพิกุลแก้ว

เป็นงานในแผนงานพัฒนาการเรียนการสอน ของแผนกอนุบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีกิริยามารยาทสมเป็นกุลสตรีไทย พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติ วิธีการคัดเลือกต้นกล้าพิกุลแก้ว ทำโดยการคัดเลือกจาก 3 ส่วนด้วยกัน คือ


1. การพิจารณาของครูประจำชั้น
2. การคัดเลือกจากครูพิเศษ
3. การคัดเลือกจากหัวหน้าแผนก

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนน  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนอย่างน้อย   2 ส่วน

หัวข้อต้นกล้าพิกุลแก้ว ภาคเรียนที่ 1
พ.ค.
  ดาวดีเด่น ดาวเด่นดรุณพิกุลแก้ว (เกณฑ์การคัดเลือกและความหมายของดาว)
มิ.ย.
  แต่งกายถูกระเบียบ
ก.ค.
  ไหว้สวยงามและถูกต้อง
ส.ค.
   มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
หัวข้อต้นกล้าพิกุลแก้ว ภาคเรียนที่ 2
ธ.ค.
  วาจาสุภาพไพเราะ
ม.ค.
  นักเรียนผู้เพียรพัฒนา

 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883