ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๑
 ๑. ดาวดีเด่น ดาวเด่นดรุณพิกุลแก้ว  ๓. ไหว้สวยงามและถูกต้อง
 ๒. แต่งกายถูกระเบียบ  ๔. มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา
ภาคเรียนที่ ๒
 ๑. วาจาสุภาพไพเราะ  ๒. นักเรียนผู้เพียรพัฒนา
 
 
ความหมายของดาว

 ดาวสีแดง เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
 ดาวสีเหลือง เป็นนักเรียนที่มีความคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 ดาวสีชมพู เป็นนักเรียนที่มีความสนใจใฝ่รู้  รักการอ่าน  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 ดาวสีเขียว เป็นนักเรียนที่มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี
 ดาวสีแสด เป็นนักเรียนที่มีความรู้  และทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน
 ดาวสีฟ้า เป็นนักเรียนที่มีความสามารถทำงานจนสำเร็จ  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 ดาวสีม่วง

เป็นนักเรียนที่มีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว

 ดาวเด่นดรุณพิกุลแก้ว (ดาวสีทอง)

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้รับดาวดีเด่นตั้งแต่ 4 ประเภทขึ้นไป

การคัดเลือกนักเรียนรับดาวเด่นดรุณพิกุลแก้วและดาวดีเด่น

ขั้นตอนการคัดเลือก
 1. ครูประจำชั้นคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับดาวดีเด่น ทั้ง 7 ประเภท ตามเกณฑ์การคัดเลือก
 2. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณานักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การรับดาวดีเด่นทั้ง 7 ประเภท และดาวเด่นดรุณพิกุลแก้ว

คณะกรรมการประกอบด้วย

                     2.1  หัวหน้าแผนก   
                     2.2  หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 2    
                     2.3  หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 3   
                     2.4  ครูวิชาพิเศษ
                     2.5  ครูวิชาพิเศษ


 โรงเรียนราชินี ๔๔๔ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๑๕๐๑ อัตโนมัติ ๘ เลขหมายโทรสาร ๐-๒๒๒๒-๖๘๘๓