ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 1
 1. เกียรติบัตรความประพฤติดี 2/2562  3. มีสัมมาคารวะ
 2. มีวินัย  4. ใฝ่เรียนรู้
ภาคเรียนที่ 2
 1. เกียรติบัตรความประพฤติดี 1/2563  3. อยู่อย่างพอเพียง ประหยัด
 2. มีจิตสาธารณะ  4. นักเรียนผู้เพียรพัฒนา
 
 
นักเรียนผู้ดี

เป็นงานในแผนงานพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน ของฝ่ายปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการสะสมความดี และให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการประพฤติตนให้ดีพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ โดยจะประกาศเกียรติคุณนักเรียนให้ปรากฏแก่สังคม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนผู้ดีทำโดยการคัดเลือกจาก 4 ส่วนด้วยกัน คือ


1. การคัดเลือกจากนักเรียนในห้อง
2. การคัดเลือกจากครูพิเศษในสังกัดชั้น
3. การพิจารณาของครูประจำชั้น
4. การคัดเลือกจากหัวหน้าห้อง

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนน  นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนอย่างน้อย   2 ใน 3 ส่วน

หัวข้อนักเรียนผู้ดี ภาคเรียนที่ 1
มิ.ย.
  เกียรติบัตรความประพฤติดี ผลจากภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ก.ค.
  มีวินัย
ส.ค.
  มีสัมมาคารวะ
ก.ย.
  ใฝ่เรียนรู้
หัวข้อนักเรียนผู้ดี ภาคเรียนที่ 2
พ.ย.
  เกียรติบัตรความประพฤติดี ผลจากภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ธ.ค.
  มีจิตสาธารณะ
ม.ค.
  อยู่อย่างพอเพียง ประหยัด
ก.พ.
  นักเรียนผู้เพียรพัฒนา

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกเกียรติบัตรความประพฤติดี ใช้บัตรของบัตรความดีของแต่ละภาคเรียน

 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883