ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

รายชื่อครูที่ปฏิบัติงานครบ ๑๕ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ รับเข็มเสาวภาผ่องศรี ขั้นที่ ๑

 

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัลท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์ เพื่อครูผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

รายชื่อครูที่ไม่มีวันป่วย ลา ขาด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 
 

Copyright 2016 Rajini School. All Rights Reserved.
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883