สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีและสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2565

ลำดับที่ รายการ ข้อมูลทรัพยากร (ปีการศึกษา)
2564 2565 2566 2567
1.    คอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน 140 140
2.    คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 455 455
3.    โทรทัศน์ 63 63
4.    โทรศัพท์ 82 82
5.    เครื่องฉายภาพนิ่ง - -
6.    เครื่องพิมพ์ 33 33
7.    เครื่องถ่ายเอกสาร 2 2
8.     สแกนเนอร์ 2 2
9.     กล้องถ่ายภาพนิ่ง 6 6
10.     กล้องวีดีโอ 5 5
11.     เครื่องปรับอากาศ 408 408
12.     เครื่องฟอกอากาศ 156 156
13.     ยานพาหนะ 7 7

หมายเหตุ : สำรวจ 4 มีนาคม 2565


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883