ประเภทที่ 1
สำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมของชั้น ได้รับทุนเรียนตลอดปีการศึกษา
1. ทุน "สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ" มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ทุน  "เพชรรัตนราชสุดา" มัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ทุน  "อินทรศักดิ์ศจี" มัธยมศึกษาปีที่ 5
4. ทุน  "พิมพ์พักตร์พาณี" มัธยมศึกษาปีที่ 4
5. ทุน  "พิจิตรจิราภาา" มัธยมศึกษาปีที่ 3
6. ทุน  "สุทธสิริโสภา" มัธยมศึกษาปีที่ 2
7. ทุน  "พระสุจริตสุดา" มัธยมศึกษาปีที่ 1
8. ทุน  "พิจิตรจิราภาา" ประถมศึกษาปีที่ 6
9. ทุน  "สุทธสิริโสภา" ประถมศึกษาปีที่ 5
10. ทุน  "วิภา ศิลปพันธุ์" ประถมศึกษาปีที่ 4
11. ทุน  "สุทธสิริโสภา" ประถมศึกษาปีที่ 3

12.

ทุน  "100 ปี ราชินี" ประถมศึกษาปีที่ 2
13. ทุน  "พิจิตรจิราภา" ประถมศึกษาปีที่ 1
14. ทุน  "สุทธสิริโสภา" อนุบาลศึกษาปีที่ 3
 
ประเภทที่ 2
สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ มีความประพฤติเรียบร้อย แต่มีความขัดข้องไม่สามารถจะจ่ายค่าเล่าเรียนได้ จะเนื่องจากอุปสรรคหรืออุบัติภัยใดๆ ที่เกิดขึ้นอย่างร้ายแรงโดยกระทันหันฉับพลันก็ตาม ซึ่งคณะกรรมการของโรงเรียนพิจารณาเห็นสมควรช่วยเหลือมีดังนี้
1. ทุน  "พระยาศรีวิสารวาจา"
2. ทุน  "คุณหญิงศรี ไชยยศสมบัติ"
3. ทุน "คุณหญิงโพยม ณ นคร"
4. ทุน  "ครูนิล วิมุกตะกุล"
5. ทุน "ครูสารภี โรจนประดิษฐ์"
6. ทุน "ครูบรรจง โปษะกฤษณะ"
7. ทุน "ฉลวย เลขยานนท์"
8. ทุน "อุภาศรี - ธัญญา กฤษณามระ"
9. ทุน "นะเพ็งพาแสง - พรทิพย์ กฤษณามระ"
10. ทุน "ครูจรูญศรี ภักดี"

11.

ทุน "ครูวาณิช ศังขวณิช"
12. ทุน  "ศิษย์ ม.จ.สิบพันพารเสนอ"
13. ทุน "ประวิตร"
14. ทุน "ประจวบ  ศิวเสน"
15. ทุน "อาภรณ์ - สุทัศน์ ณ อยุธยา"
16. ทุน "นันทนา  ทรรพวสุ"
17. ทุน  "กรอง  จิตตาลาน"
18. ทุน "เอิบจิตต์  ยศสุนทร"
19. ทุน  "จำเนียร  ชูโต"
20. ทุน "น้อย  ฟุ้งสาคร"
21. ทุน "รุจิราภา  สุวรรณโพธิ์ศรี"
 
ประเภทที่ 3

สำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี  เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและกลับมาเป็นครูมี 1 ทุน คือ ทุนการศึกษา 75 ปี โรงเรียนราชินี

 
ประเภทที่ 4
รางวัลนักเรียนที่เรียนดี สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม พูดภาษาไทยได้ถูกต้อง เหมาะสมและมีความเพียรพัฒนา
 
1. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 ชั้นม.4 ขึ้น ม.5 และชั้น ม.5 ขึ้น ม.6 ชั้นละ 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท จาก ครูรจิต เปรุนาวิน
2. รางวัลสำหรับนักเรียนผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม ชั้น อ.2-ป.3 จำนวน 5 รางวัลๆละ 1,500 บาท จากทันตแพทย์หญิงคุณหญิงนงนุช อูนากูล
3. รางวัลสำหรับนักเรียนผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม ชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 3 รางวัลๆละ 2,000 บาท จากทันตแพทย์หญิงคุณหญิงนงนุช อูนากูล
4. รางวัลสำหรับนักเรียนผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม ชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 3 รางวัลๆละ 2,500 บาท จากทันตแพทย์หญิงคุณหญิงนงนุช อูนากูล
5. รางวัลสำหรับนักเรียนผู้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม ชั้น ม.4-ม.6 จำนวน 3 รางวัลๆละ 3,000 บาท จากทันตแพทย์หญิงคุณหญิงนงนุช อูนากูล
6. รางวัล "นักเรียนผู้เพียรพัฒนาลายมือ" ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลละ 2,000 บาท จาก คุณฐิติรัตน์ จันทรขจร
7. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 จำนวน1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท จาก ครอบครัว "ชัยสุโรจน์"
8. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท จาก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี ตั้งเป็นทุน "คุณวิวรรธน์  ตัถยาธิคม"
9. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 จาก ครูลาวัณย์  แพทยานนท์
10. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 ขึ้น จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 จาก ครูคุณหญิงอำไพ  สุญาณเศรษฐกร
11. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 จาก ครูสมพงษ์  จูฑะพล
12. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 และชั้น ป.6 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2,000 จาก คุณศรีทิพย์  มีญาณเยี่ยม
13. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้น ม.4-.6 จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 1,500 จาก ม.ร.ว.รสลิน  คัคณางค์
14. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.3 และชั้น ม.5 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท จาก ครูวัชรี เทพวัลย์
15. รางวัลผลงานและความสนใจเรียนวิชาวาดเขียนในระดับประถมศึกษา เงินรางวัล 2,000 บาท จาก ครูเสถียร จรณะจิตต์
16. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5 และชั้น ป.6 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท จาก คุณอัจฉรา - สุริยพงศ์  บุนนาค
17. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 และชั้น ม.2 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท จาก คุณปราศัย  รัชไชยบุญ
18. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท จาก ครูนันทนา  ทรรพวสุ
19. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท จาก ทุนเภกะนันทน์
20. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.5 และ ม.6 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ2,000 บาท จาก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี ตั้งเป็นทุน "ครูแสงกมล  วงศ์โกมลเชษฐ์"
21. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นม.4, ม.5 และ ม.6 จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท จาก คุณรุจิราภา สุวรรณโพธิ์ศร
ประเภทที่ 5 รางวัลนักเรียนผู้มีความประพฤติดี
1. รางวัล "พลตรีประถม บุรณะศิริ" ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีความประพฤติดี เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนทั้งหลาย เงินรางวัล 20,000 บาท จาก ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ
2. รางวัล "พิจิตรอัจฉรา" ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีมารยาทงามสมเป็นนักเรียนราชินี รางวัลละ 2,500 บาท จำนวน 2 รางวัล
3. รางวัล "พลโทสุบรรณจิตต์ - ครูจตุพร น้อยเศรษฐ" ในระดับประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีมารยาทงามสมเป็นนักเรียนราชินี รางวัลละ 2,500 บาท จำนวน 2 รางวัล จาก ครูจตุรพร น้อยเศรษฐ
   
ประเภทที่ 6
สำหรับจัดซื้อหนังสือใช้ในห้องสมุด มี 8 ทุน
1. ทุน  "อาภรณ์ - แสงโสม กฤษณามระ"
2. ทุน  "หลวงปราโมทย์จรรยาวิราช"
3. ทุน  "ครูรวีรรณ บุณยรัตพันธุ์"
4. ทุน  "ครูละออ สุวงศ์"
5. ทุน  "พลตรีประสิทธิ์ - รจิต เปรุนาวิน"
6. ทุน  "ชุลี เกศาศรัย"
7. ทุน  "ฉลบชลัยย์ พลางกูร"
8. ทุน  "ม.ร.ว.รสลิน คัคณางค์"
สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา
1. ทุน  "ครูวงสินี จันฉาย"  สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาแผนกอนุบาล
2. ทุน  "ม.จ.พิจิตรจิราภา เทวกุล (เพื่อการศึกษา)"  จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา
 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883