ตารางเวลาการให้บริการ

  ห้อง

ชั้น/อาคาร
เวลาให้บริการ
สิ่งที่บริการ
ผู้รับบริการ
 ห้องแนะแนว (ประถม)
ชั้น 2 
อาคารเสาวภาผ่องศรี
07.30 น. – 18.00 น.
11.45 น. - 12.00 น.
15.00 น. - 17.00 น.
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ , แผ่นพับ, มุมหนังสือ, มุมเกม .มุมประดิษฐ์

ครู, นักเรียนประถม

 ห้องแนะแนว (มัธยม)
ชั้น 1 
อาคารสุทธสิริโสภา
07.30 น. – 8.00 น.
15.45 น. - 17.00 น.
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ อาชีพ, ทุนการศึกษา, แผ่นพับ, หนังสือ, วิดีทัศน์, อินเตอร์เน็ต

ครู, นักเรียนมัธยม

 ห้องสมุดกลาง
ชั้น 1
อาคารสว่างวัฒนา
07.00 น. – 17.00 น.
หนังสือ, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, สารคดี, คู่มือครู, นวนิยาย
ครู, นักเรียน
 ห้องสมุด (ประถมต้น)
ชั้น 2
อาคารเสาวภาผ่องศรี
07.20 น. - 8.00 น
14.55 น. - 16.30 น.
หนังสือนิทาน , หนังสือส่งเสริมการอ่าน, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร
ครู, นักเรียนประถมต้น
 ห้องสมุด (ประถมปลาย)
ชั้น 4
อาคารเสาวภาผ่องศรี
07.20 น. - 8.00 น
14.55 น. - 16.30 น.
หนังสือ, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, สารคดี, นวนิยาย
ครู, นักเรียนประถมปลาย
 ห้องสมุดเด็กเล็ก
ชั้น 2
อาคารพิจิตรจิราภา
07.30 น. – 17.00 น.
หนังสือนิทาน, หนังสือพิมพ์,  หุ่นมือ, เกมการศึกษา, สื่อประกอบการสอน, CD
ครู, นักเรียนอนุบาล
 ห้องคอมพิวเตอร์ (ครูมัธยม)
ชั้น 1 
อาคารสุทธสิริโสภา
07.30 น. – 16.30 น.
คอมพิวเตอร์,   เครื่องพิมพ์ ,  อินเตอร์เน็ต, เครื่องwrite  CD , สแกนเนอร์
ครูสังกัดชั้น
มัธยมศึกษา
 ห้องคอมพิวเตอร์ (ครูประถม)
ชั้น 3
อาคารเสาวภาผ่องศรี
07.30 น. – 16.30 น.
คอมพิวเตอร,์   เครื่องพิมพ์ ,  อินเตอร์เน็ต, เครื่องwrite CD , สแกนเนอร์
ครูสังกัดชั้น
ประถมศึกษา
 ห้องคอมพิวเตอร์ 2
ชั้น 1 
อาคารสุทธสิริโสภา

07.00 น. - 7.50 น.
16.00 น. - 17.00 น.

คอมพิวเตอร,์   เครื่องพิมพ์ ,  อินเตอร์เน็ต, เครื่องwrite CD , สแกนเนอร์

นักเรียน
 ห้องขายเครื่องเขียน
ชั้น 1
อาคารสว่างวัฒนา
07.00 น. – 08.10 น.
(เวลาพัก) 10.10 - 10.20 น.
11.10 น. – 12.50 น.
(เวลาพัก) 14.40 - 14.55 น.
14.55 น. – 16.50 น.
เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน
ครู, นักเรียน
 ห้องพยาบาล

ชั้น 2
อาคารพิจิตรจิราภา
07.30 น. – 08.10 น.
10.10 น. – 10.20 น.
11.10 น. – 12.55 น.
14.40 น. – 14.55 น.
15.45 น. - 17.00 น.
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น,  ยารักษาโรค,  ทำแผล, ล้างแผล
ครู, นักเรียน
ห้องออกกำลังกาย
ชั้น 3
อาคารกีฬาและสระอัจฉราฉวี
16.00 น. - 18.00 น.
อุปกรณ์ออกกำลังกาย
ครู
 โรงยิม

ชั้น 3
อาคารกีฬาและสระอัจฉราฉวี
16.00 น. - 17.00 น.
17.00 น. - 18.00 น.
สนามแบดมินตัน
นักเรียน
ครู
สระว่ายน้ำ
ชั้น 2
อาคารกีฬาและสระอัจฉราฉวี
16.00 น. - 17.00 น.
17.00 น. - 18.00 น.
09.00 น. - 10.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)
10.00 น. - 11.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)
11.00 น. - 12.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)
สระว่ายน้ำ
นักเรียน
ครู
ผู้ปกครอง (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883