<< - - - รวมลิงค์การศึกษา - - ->>
 

รวมลิงค์การศึกษา

 
มหาวิทยาลัยของรัฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
มหาวิทยาลัยเอกชน
บันฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
มหาวิทยาลัยเอไอที AIT มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเซีย วิทยาลัยนานาชาติ Swinburne
วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  
 
เว็บไซท์เกี่ยวกับการศึกษาที่น่าสนใจ
กรมประชาสัมพันธ์
http://www.prd.go.th/edunews/alldata.php
 
EducationLine ทุกคำถาม ทุกคำตอบเรื่องการศึกษา
http://www.educationline.net/movement/education.asp
 
กระปุกข่าวการศึกษา
http://www.kapook.com/content/publish/education8.shtml
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th/webpr/
 
รวมข่าวการศึกษา ข่าวทุน ข่าวรับสมัคร โควต้า สอบตรง
http://www.eduzones.com/
 
รวมลิงค์มหาวิทาลัย วิทยาลัย สถาบัน โรงเรียน
http://www.nongkhaiweb.com/dir_educate.htm
 
รวมลิงค์เว็บการศึกษา
http://www.eduzones.com/link/eduweb.html
 
University Mapping
http://www.onec.go.th/udom/map_university/data/01u.htm
 
ชื่อ และที่อยู่ของสถาบันการศึกษา
http://www.mua.go.th/universitylink/html/public_university1.htm
 
เว็บเอ็นทรานของ สกอ.
http://www.entrance.mis.mua.go.th
 
 
 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883