ตารางแสดงจำนวนบุคลากร
ปีการศึกษา 2564

แผนก/ฝ่าย ครูบรรจุ ครูใหม่ ครูพิเศษ รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลศึกษา - 17 17 - 3 3 - - -

20

ประถมศึกษาตอนต้น 5 29 34 1 2 3 - - -

37

ประถมศึกษาตอนปลาย 5 30 35 - - - - - -

35

มัธมศึกษาตอนต้น 3 31 34 - 3 3 - - -

37

มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 25 33 - 1 1 - - -

34

รวมฝ่ายการสอน
21 132 153 1 9 10 - - -

163

บริหาร - 2 2 - - - - - -

2

วิชาการและแผนงาน - 8 8 - - - - - -

8

ปกครอง - 6 6 - - - - - -

6

ธุรการ - 13 13 - - - - - -

13

บริการ 11 14 25 - - - - 2 2

27

การเงินและบัญชี - 10 10 - - - - - -

10

รวมฝ่ายสนับสนุนการสอน 11 53 64 - - - - 2 2

66

รวมทั้งสิ้น
32 185 217 1 9 10 - 2 2

229

 
          จำนวนครูทั้งโรงเรียน       229


หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564


 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883