ตารางแสดงอาคารเรียนและอาคารประกอบ
 
อาคาร ลักษณะอาคาร
  อาคารพิจิตรจิราภา อาคารเรียน
  อาคารเสาวภาผ่องศรี อาคารเรียน
  อาคารสุทธสิริโสภา อาคารเรียน
  อาคารสุนันทาลัย อาคารเรียน
  อาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียน
  อาคารห้องครัวมาลี อาคารประกอบ
  อาคารสว่างวัฒนา อาคารประกอบ
  อาคารอัจฉราฉวี อาคารประกอบ
  อาคารศิลปะเรือนเสถียร อาคารประกอบ
  อาคารเรือนบริการ อาคารประกอบ
 
หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วันที่  27 สิงหาคม 2561
 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883