ที่ตั้ง
444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501
เนื้อที่
11 ไร่ 82 ตารางวา
เจ้าของ
ราชินีมูลนิธิ
ผู้รับใบอนุญาต
ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ
ประธานราชินีมูลนิธิ
ผู้จัดการ
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ
ผู้อำนวยการ
นางเรืองศิริ สิงหเดช

 
 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883