ตารางแสดงจำนวนห้องเรียนและห้องประกอบแยกตามอาคาร
 
อาคาร/ห้องเรียน/ห้องประกอบ จำนวน (ห้อง)
อาคารพิจิตรจิราภา
  ห้องเรียน 8
  ห้องอาหาร 1
  ห้องงานผ้า 1
  ห้องสมาคมผู้ปกครอง 1
  ห้องที่พักผู้ปกครอง 1
  ห้องระเบียงทางเดิน 1
  ห้องงานประดิษฐ์ 1
  ห้องบัลเลต์ 1
  ห้องนาฏศิลป์อนุบาล 1
  ห้องวิทยาศาสตร์ 2
  ห้องสนทนาภาษาอังกฤษ 1
  ห้องกิจกรรมสร้างสรรค์ 1
  ห้องนาฏศิลป์มัธยม 1
  ห้องดนตรี 1
  ห้องพยาบาล 1
  ห้องเก็บของ 1
  ห้องหม้อแปลง 1
  ห้องพักครู 1
  ห้องพักครูชาย 1
  ห้องน้ำ 7
  ห้องดาดฟ้า 1
  รวมจำนวนห้องเรียน 8
  รวมจำนวนห้องประกอบ 40
อาคารเสาวภาผ่องศรี
  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษา 36
  ห้องร้านหมอภาษา 1
  ห้องจริยธรรม2 1
  ห้องกิจกรรม 1
  ห้องคอมพิวเตอร์ 2
  ห้องสนทนาภาษาอังกฤษ 4
  ห้องสมุดชั้นประถมศึกษาตอนต้น 1
  ห้องกิจกรรมยุวกาชาด 3
  ห้องแนะแนวชั้นประถมศึกษา 1
  ห้องสมุดประถมศึกษาตอนปลาย 1
  ห้องปฏิบัติการภาษา 1
  ห้องหัวหน้าแผนกประถมศึกษา 2
  ห้องพักครู 9
  ห้องเก็บพัสดุ 2
  ห้องเก็บของ 5
  ห้องระเบียงทางเดิน 5
  ห้องน้ำ 9
  ลานดาดฟ้า 1
  รวมจำนวนห้องเรียน 36
  รวมจำนวนห้องประกอบ 49
อาคารสุทธสิริโสภา
  ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 35
  ห้องสนทนาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1
  ห้องสนทนาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา 6
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6
  ห้องจริยธรรม 1
  ห้องบูรณาการ 1
  ห้องประชุม 3
  ห้องพักครู 13
  ห้องเก็บของ 2
  ห้องแสดงผลงาน 1
  ห้องงานระบบไฟฟ้า 1
  ห้องงานระบบประปา 1
  ห้องงานระบบปรับอากาศ 1
  ห้องน้ำ 83
  รวมจำนวนห้องเรียน 35
  รวมจำนวนห้องประกอบ 121
อาคารสุนันทาลัย
  ห้องดนตรีไทย 1
  ห้องอาหาร 2
  ห้องโถง 3
  ห้องระเบียง 2
  รวมจำนวนห้องเรียน -
  รวมจำนวนห้องประกอบ 8
อาคารห้องครัวมาลี
  ห้องประกอบอาหาร 1
  ห้องล้างจาน 1
  ห้องครัวมาลี 4
  ห้องพักคนงาน 2
  ห้องเก็บของ 2
  รวมจำนวนห้องเรียน -
  รวมจำนวนห้องประกอบ 10
อาคารสว่างวัฒนา
  ห้องสรง 1
  ห้องเก็บของ 9
  ห้องสมุด 1
  ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 1
  ห้องน้ำ 12
  ห้องแต่งตัวนักแสดง 2
  ห้องรับรอง 1
  ห้องขายเครื่องเขียน 1
  ห้องพักครู 1
  ห้องผลิตสื่อ 1
  ห้องเกียรติคุณ 1
  ห้องสมุดมีชีวิต 1
  ห้อง Asean 1
  ลานชั้น 1 1
  ห้องระเบียง 2
  รวมจำนวนห้องเรียน -
  รวมจำนวนห้องประกอบ 36
อาคารอัจฉราฉวี
  ห้องประชุม 2
  ห้องเก็บของ 6
  ห้องงานระบบสระว่ายน้ำ 1
  โรงยิม 1
  สระว่ายน้ำ 1
  ห้องออกกำลังกาย 1
  ห้องน้ำ 11
  รวมจำนวนห้องเรียน -
  รวมจำนวนห้องประกอบ 23
อาคารอเนกประสงค์
  ห้องอาหาร 1
  ห้องเบเกอรี่ 1
  ห้องสมุดอนุบาล 1
  ห้องคอมพิวเตอร์ 1
  ห้องเรียน 4
  โรงยิม 1
  ห้องน้ำ 6
  รวมจำนวนห้องเรียน -
  รวมจำนวนห้องประกอบ 15
อาคารศิลปะเรือนเสถียร
  ห้องแสดงผลงาน 1
  ห้องศิลปะ 1
  รวมจำนวนห้องเรียน -
  รวมจำนวนห้องประกอบ 2
อาคารเรือนบริการ
  ห้องพักครู 1
  ซุ้มขายน้ำ 1
  รวมจำนวนห้องเรียน -
  รวมจำนวนห้องประกอบ 2

รวมทั้งหมดมีจำนวนห้องเรียน 79 ห้อง
รวมทั้งหมดมีจำนวนห้องประกอบ 306 ห้อง

หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561

 

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883