พระราชดำริ
ให้มีความรู้ทางการช่างฝีมือ ขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ ให้อ่านออกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และสามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีการอบรมศีลธรรม จรรยา และมารยาท
 
 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
              โรงเรียนราชินีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดการศึกษาเพื่อกุลสตรีไทยให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
อัตลักษณ์ของนักเรียนราชินี คือ ความเป็นกุลสตรีไทย
กุลสตรีไทย คือ หญิงผู้รักนวลสงวนตัว มีคุณสมบัติของผู้ดี ประพฤติตนตามทำนองครองธรรม ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย นำความภาคภูมิมาสู่วงศ์ตระกูล
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนราชินี คือ ความเป็นไทย
             ความเป็นไทย คือ โรงเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ธำรงรักษาไว้ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 
พันธกิจของโรงเรียน
  1. ปลูกฝังผู้เรียนเป็นกุลสตรีไทยที่มีคุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีทักษะชีวิตและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  2. สร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะการสื่อสารและกระบวนการคิด ตลอดจนทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องความถนัดของผู้เรียนและเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ
  4. เสริมศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล

  6. สนับสนุนสื่อ นวัตกรรณและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  7. จัดบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสานสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาให้เข้มแข็ง
 
เป้าหมาย
  1. ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีไทย ทีมีคุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีทักษะชีวิตและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  2. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะการสื่อสารและกระบวนการคิดตลอดจนทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  3. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียนและเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ
  4. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
  5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  6. โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเอื้อต่อการบริหารจัดการการศึกษา
  7. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งความรู้ และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883