การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่บ้านในช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประมวลภาพการทำกิจกรรม
                         ประมวลภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปี 2560 
                         ประมวลภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปี 2561 
                         ประมวลภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปี 2562 
รายละเอียดการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ปีการศึกษา 2564
             ดาวน์โหลด (Download)
แบบฟอร์มสมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
   แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ปีการศึกษา 2564 (PDF)
   แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ปีการศึกษา 2564 (Microsoft Word)
   แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ปีการศึกษา 2564 (PDF)
   แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ปีการศึกษา 2564 (Microsoft Word)
   ตัวอย่าง การทำแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ปีการศึกษา 2564 (กรณีใช้ Microsoft Word)
   ตัวอย่าง การทำแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ปีการศึกษา 2564 (กรณีเขียนด้วยลายมือลงในอุปกรณ์)
   ตัวอย่าง การทำแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ปีการศึกษา 2564 (กรณีใช้ Microsoft Word)
   ตัวอย่าง การทำแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ปีการศึกษา 2564 (กรณีเขียนด้วยลายมือลงในอุปกรณ์)
กิจกรรมสมุดทำมือเพื่อน้อง
                     Handmade Book 
                     ตัวอย่างสมุดทำมือเพื่อน้อง 
กิจกรรม Read for the Blind 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
                          แหล่งข้อมูลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
                          โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
  เรียนรู้เรื่องอาเซียน
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883