1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์        
    2. ซื่อสัตย์สุจริต        
    3. มีวินัย        
    4. ใฝ่ความรู้        
    5. อยู่อย่างพอเพียง        
    6. มุ่งมั่นในการทำงาน        
    7. รักความเป็นไทย        
    8. มีจิตสาธารณะ        
    9. มีความเป็นกุลสตรีและสุภาพบุรุษ        
             
             
             


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883