รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนราชินี จากผลงาน ปีการศึกษา 2562
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   (Download      )

ข้อมูลจาก ส่วนวัดผลและประเมินผล

วันที่  16 มีนาคม 2563

 

 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนราชินี จากผลงาน ปีการศึกษา 2561
  นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ( Download      )
  นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ( Download      )
  นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  ( Download      )

ข้อมูลจาก ส่วนวัดผลและประเมินผล

วันที่  3 มีนาคม 2562

 


รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนราชินี จากผลงาน ปีการศึกษา 2560

  สรุปผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ปีการศึกษา 2560
  ( Download      )
  รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับโรงเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
  ( Download      )
  รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
  ( Download      )

ข้อมูลจาก ส่วนวัดผลและประเมินผล

วันที่  7 มิถุนายน 2561

 


Copyright ? 2016 Rajini School. All Rights Reserved.
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883