นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนราชินี มีจำนวน  2,789 คน
เป็นนักเรียนชาย 92 คน และนักเรียนหญิง 2,697 คน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกตามชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2564

แผนก ระดับชั้น เพศ
รวม
ชาย หญิง

อนุบาลศึกษา

อนุบาลศึกษาปีที่ 2 17 115 132
อนุบาลศึกษาปีที่ 3 7 152 159
รวม 24 267 291

ประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 195 210
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 198 216
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 239 253
รวม 47 632 679

ประถมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษาปีที่ 4 11 225 236
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 209 214
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 214 219
รวม 21 648 669

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 196 196
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 199 199
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 233 233
รวม - 628 628

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 161 161
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 169 169
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - 192 192
รวม - 552 552
รวมทั้งสิ้น   92 2,697 2,789

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

 

Copyright 2016 Rajini School. All Rights Reserved.
โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 อัตโนมัติ 8 เลขหมายโทรสาร 0-2222-6883