พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
องค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
     
 
 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
องค์ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
 
     
หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงษ์
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
 
รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ
   รองประธานกรรมการ  
 
ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ
นางศรัณยา ไชยสุต
นางกุณฑลา สันติประภพ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     
รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นางสาวสุกัญญา จันทรเสน
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
   
นางพิจิตรา เฮงสกุล
นางเรืองศิริ สิงหเดช
นางสุภกัญญา ชวนิชย์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล นางศรีประภา พริ้งพงษ์ ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ
กรรมการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินี
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรรมการและเหรัญญิก
     
หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์  นาครทรรพ
  กรรมการและเลขานุการ  
     
 


โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883