กรุงเทพมหานคร
Click for กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย Forecast

 
ติดต่อโรงเรียน
rajiniad@rajini.ac.th

 
 
 
 
ราชินีมูลนิธิ | สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี | สมาคมนักเรียนเก่าฯ | ผู้จัดทำ | แผนผังเว็บไซต์   
            English        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบปีการศึกษา ๒๕๕๖ รับใบประกาศนียบัตร(ปพ.๒) ที่ห้องทะเบียน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (วัน เวลา ราชการ
)
นักเรียนเก่าที่ยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร ตั้งแต่  ปีการศึกษา ๒๔๘๓ - ปัจจุบัน กรุณาติดต่อรับได้ที่   ห้องทะเบียนวัดผล
 
 
 
 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ขัตติยนารี  ศรีพัชรินทรา
ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์
พระราชวังพญาไท
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
นิทรรศการ “ขัตติยนารี ศรีพัชรินทรา” เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
คอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติ
ศรีพัชรินทรา คีตาภิรมย์
ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนราชินี
๔ กันยายน ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร
โรงเรียนราชินี
๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรม Project Day
โรงเรียนราชินี
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนราชิน
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

การบรรยายเรื่อง "มหากาฬย์รามายณะ
ในศิลปวัฒนธรรมไทย"
โดย ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์
โรงเรียนราชินี
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนราชินี
๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนราชินี
๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมการฝึกมารยาท
การรับประทานอาหาร
แบบช่วยตนเอง(บุฟเฟต์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงเรียนราชินี
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมอาเซียนสัมพันธ
ณ โรงเรียนราชินี
๗ สิงหาคม ๒๕๕๘


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ระดับ ๒
ณ ค่ายสุทธสิริโสภา จ.นครราชสีมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
โรงเรียนราชินี
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมค่ายสมาธิเพื่อปัญญา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ณ ค่ายสุทธสิริโสภา
๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>


กิจกรรมไหว้ครู
ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา
โรงเรียนราชินี
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ณ โรงเรียนราชินี
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ณ โรงเรียนราชินี
๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมทำบุญเปิดภาคการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนราชินี
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  สมศ.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501  โทรสาร 0-2222-6883