กรุงเทพมหานคร
Click for กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย Forecast

 
ติดต่อโรงเรียน
rajiniad@rajini.ac.th

 
 
 
 
 
ราชินีมูลนิธิ | สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี | สมาคมนักเรียนเก่าฯ | ผู้จัดทำ | แผนผังเว็บไซต์   
            English        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ป.๑ ป.๔ และ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ข่าวประกาศจากงานแนะแนว เรื่อง การรับตรง ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน
รายงานผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา ๒๕๕๗

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ O-NET สูงสุด ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบปีการศึกษา ๒๕๕๖ รับใบประกาศนียบัตร(ปพ.๒) ที่ห้องทะเบียน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (วัน เวลา ราชการ
)
นักเรียนเก่าที่ยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร ตั้งแต่  ปีการศึกษา ๒๔๘๓ - ปัจจุบัน กรุณาติดต่อรับได้ที่   ห้องทะเบียนวัดผล
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ขัตติยนารี  ศรีพัชรินทรา
ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์
พระราชวังพญาไท
วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
การปฏิบัติกิจกรรม
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต.บางกระเจ็ด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
๔ กันยายน ๒๕๕๗
<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
ณ โรงเรียนราชินี
วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >
>

ค่ายคณิต-วิทย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑


ค่ายวิทยาศาสตร์
นักเรียนอนุบาล ๒ ,๓
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>


การแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย
โรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ กลุ่มที่ ๑
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
 
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  สมศ.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501  โทรสาร 0-2222-6883