กรุงเทพมหานคร
Click for กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย Forecast

 
ติดต่อโรงเรียน
rajiniad@rajini.ac.th

 
 
 
ราชินีมูลนิธิ | สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี | สมาคมนักเรียนเก่าฯ | ผู้จัดทำ | แผนผังเว็บไซต์   
            English        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบปีการศึกษา ๒๕๕๖ รับใบประกาศนียบัตร(ปพ.๒) ที่ห้องทะเบียน
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (วัน เวลา ราชการ
)
นักเรียนเก่าที่ยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร ตั้งแต่  ปีการศึกษา ๒๔๘๓ - ปัจจุบัน กรุณาติดต่อรับได้ที่   ห้องทะเบียนวัดผล
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ขัตติยนารี  ศรีพัชรินทรา
ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์
พระราชวังพญาไท
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
นิทรรศการ “ขัตติยนารี ศรีพัชรินทรา” เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
คอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติ
ศรีพัชรินทรา คีตาภิรมย์
ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
การเสวนาเรื่อง "เมื่อพระผู้ทรงศรั ทรงพระเดช"
โดยวิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร และคุณเชื่อพร รังควร

ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมวันเด็ก
ณ โรงเรียนราชินี
๙ มกราคม ๒๕๕๘


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมวันครู
ณ โรงเรียนราชินี
๑๒ มกราคม ๒๕๕๘


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >
>

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์โรงเรียนราชินี และโรงเรียนราชินีบน
ณ โรงเรียนราชินี
๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ โรงเรียนราชินี
๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมกีฬาสี
ณ โรงเรียนราชินี
๒๑ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ระดับ ๓
ณ ค่ายสุทธสิริโสภา
จ.นครราชสีมา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๒-๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
กิจกรรมทอดกฐินโรงเรียนราชินี
ณ วัดหนองคุ้ม   อ.โป่งตาลอง  จ.นครราชสีมา
<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมค่ายยุวกาชาดระดับ ๓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ณ โรงเรียนราชินี
๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
English Camp รุ่นที่ ๑๓
ณ ค่ายสุทธสิริโสภา จ.นครราชสีมา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

การปฏิบัติกิจกรรม
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต.บางกระเจ็ด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๔ กันยายน ๒๕๕๗

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
ณ โรงเรียนราชินี
วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>สัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >
>


ค่ายคณิต-วิทย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑


 

ค่ายวิทยาศาสตร์
นักเรียนอนุบาล ๒ ,๓
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗


<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
การแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย
โรงเรียนเครือข่าย สถานศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ กลุ่มที่ ๑
ณ โรงเรียนราชินี

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
 
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  สมศ.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2221-1501  โทรสาร 0-2222-6883