ติดต่อเรา

Image

Image

โทรศัพท์ 0-2221-1501 โทรสาร 0-2222-6883

โรงเรียนราชินี 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

e-mail:rajiniad@rajini.ac.th